[image]

MÂNGÂIETORUL
celor întristați, bolnavi și bătrâni


III

Gânduri mângâietoare pentru cei
B Ă T R Â N I

Gândul I - privind sosirea bătrâneții - "Va merge omul în casa veciei sale, țărâna se va întoarce în pământul de unde a fost luată; iar duhul se va întoarce la Dumnezeu, Care L-a dat pe el"

Gândul II - privind întoarcerea neîntârziată - "Tu vei isprăvi curând, aici pe pământ; vezi dar în ce stare te afli?"

Gândul III - privind pregătirea de moarte - "Fiul Omului va veni în ceasul în care nu veți gândi"

Gândul IV - privind moartea înainte de moarte - "Zilele anilor noștri au fost șaptezeci, și la cei mai puternici optzeci de ani; iar ce este mai mult, nu este decât osteneală și durere"

Gândul V - privind bunătățile rugăciunii - "De este cineva trist, să se roage"

Gândul VI - privind adevărata moarte - "Moartea îmi este dobândă"

Gândul VII - privind haina nemuririi - "O moarte! cât este de bună judecata ta omului celui lipsit și scăpătat de putere, cum și celui prea bătrân"

Gândul VIII - privind amintirea Judecății - "Miluiește-ne pre noi Doamne, că prea mult ne-am umplut de frică. Judecățile Tale mă umplu de spaimă"

Gândul IX - privind frica și nădejdea - "Iubește milostivirea și judecata Domnului"

Gândul X - privind ceasul al 11-lea - "Și s-au apropiat cei ce au venit la al unsprezecelea ceas și au luat și ei câte un dinar"

Gândul XI - privind sfârșitul călătoriei - "Iată, vin curând, și plata va fi cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele sale"

Gândul XII - privind întoarcerea din exil - "Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace"

Încheiere

________

 

Gândul I

privind sosirea bătrâneții

"Va merge omul în casa veciei sale. Țărâna se va întoarce în pământul de unde a fost luată; iar duhul se va întoarce la Dumnezeu, Care L-a dat pe el" (Eclesiastul, Cap. XII, 5-7)

Iată, a sosit acea vreme pe care Sf.Scriptură o numește osteneală și durere; ai ajuns acei ani de care, poate, ai zis adesea: "Nu-mi plac"! Soarele este pentru tine aproape de apus, și puterile tale slăbite te părăsesc. Iată, acea bătrânețe, care ți se părea atât de departe, a sosit; de acum zilele ce-ți rămân ai a le socoti cu ea.

Cu adevărat urâtul este legat de viață mai ales la bătrânețe. Se pare că bătrânii nu ar mai avea altă bucurie decât să se lase în voia soartei și să sufere cu răbdare și statornicie slăbiciunile și întâmplările vieții lor triste. Au pierit închipuirile care le dădeau nădejde și toate prevestesc apropiera sfârșitului, de la care începe vecia.

Dar creștinul cel bun, ajungând la vârsta bătrânețelor, este asemenea unui câmp roditor, acoperit de un bogat seceriș - este plin de zile și de bogății ale faptelor virtuoase. El se coboară în pământ rezemat pe credință și nădejde, care îi arată că, dincolo de mormânt, în veșnicie este răsplătirea ostenelilor.

Necredinciosul, al cărui păr a albit în nelegiuri și în uitarea de Dumnezeu, se află la sfârșitul vieții cu mâinile goale. Tot ce a adunat aici pe pământ îi scapă din mâini. Trecutul nu i se pare decât un vis, iar viitorul îl îngrozește. Conștiința se deșteaptă cu mustrările de cuget. Sufletul simte apropierea Dreptului Judecător și frica sa este nemărginită. N-a mai rămas mare lucru din trupul, pe care l-au tocit patimile și desfrânările, ca să-l mai strice suferințele și moartea.

În ce stare ești tu acum? Cum vrei să petreci anii durerilor? Ai mers pe calea poruncilor? Te-ai îngrijit ca să ai zile senine și liniștite la sfârșitul călătoriei tale? Bucură-te acum de plăcutele amintiri ale faptelor tale celor bune și nădejdea să îndulcească durerile tale; încă puțin curaj și lupta se va sfârși. Dacă până acum, cu puțin timp înainte de a da socotelă, întocmai ca sluga cea necredincioasă și leneșă, n-ai adunat nimic pentru vecie, dacă părul ți-a albit pe cap fără ca inima ta să se facă mai înțeleaptă, dacă ești încă rob al relelor tale aplecări - ah! ceasul a sosit ca să fii smuls din acest somn de moarte, în care ești cufundat. Privește bătrânețea ca pe un timp care separă mântuitor viața vrednică de osândă, pe care ai trăit-o, de moartea care te amenință atât de aproape. A sosit ceasul pentru a lepăda lucrurile întunericului și a-ți aduce aminte că ai un suflet de mântuit. Binecuvântează bătrânețele care îți aduc zile de odihnă, de singurătate și de pocăință, folosește-te de aceste puține zile și grăbește-te să cugeți la anii veciei, care nu se vor sfârși niciodată.

Dorire

Dumnezeul meu! nu mă părăsi acum, când puterile m-au părăsit și când anii durerilor au venit peste mine.

Dă-mi înțelepciunea, care este podoaba bătrânețelor!

Fă să lumineze înaintea ochilor mei mântuirea Ta!

Hotărîre

Voi închina lui Dumnezeu restul zilelor mele și povara bătrânețelor.

Voi primi cu răbdare durerile trupului și suferințele duhului, care sunt nedespărțite de această vârstă, și le voi socoti ca un mijloc curățitor de păcate.

Mă voi privi ca despărțit de această lume și o voi părăsi fără părere de rău, fiindcă ea se depărtează de mine.

 

Gândul II

privind întoarcerea neîntârziată

"Tu vei isprăvi curând, aici pe pământ; vezi dar în ce stare te afli?" (Urmarea lui Iisus, Cartea I, Cap. 23)

Este o nebunie, pentru orice vârstă, să întârzi întoarcerea ta, fiindcă nimic nu e mai nesigur decât viața, dar la bătrânețe este de-a dreptul o orbire de neînțeles, fără socoteală și dreaptă judecată. Să ajungi la sfârșitul vieții și să nu prevezi nimic, să nu te îngrijești de nimic din cele ce privesc mântuirea sufletului - iată de ce ar trebui să ne temem. Pentru ce să fie omul atât de vrăjmaș mântuirii sale? Pentru ce sufletul păcătosului să fie cufundat în așa somn adânc?

Sunt oameni care trăiesc în nerânduiala patimilor și au voința de a se întoarce într-o zi. Ei nu ar vrea să moară în starea în care se află, dar se mângâie cu gândul că sunt încă tineri, sau abia în vârsta coaptă, și își dăruiesc încă ani mulți. Iată pentru ce unii întârzie clipa întoarcerii lor. Aceste motive de întârziere însă nu sunt temeinice și justificate, fiindcă timpul nu e în stăpânirea nimănui. Cei ce trăiesc în zgomotul plăcerilor și se lasă târâți de furtuna patimilor, se amăgesc lesne cu asemenea închipuiri, bazați poate pe sănătate și tinerețe. Dar un bătrân nu-și mai poate face asemenea idei. Vârsta și slăbiciunile bătrâneții îl împiedică, cu glas puternic, să-și mai facă iluzii. Ceea ce pentru alții este o îndoială, pentru el este sigur. Tânărul își poate încă dărui zile și ani mulți, dar bătrânul poate oare? El a văzut căzând pe tovarășii tinereților sale. În fiecare zi, moartea a lovit, alături de el, pe vreo ființă cu care împărțea plăcerile și bucuriile vieții, sau, mai deslușit spus, rândurile s-au rărit atât de mult, încât omul se vede tot mai singur în locul unde trăiește. Unde sunt prietenii copilăriei lui, părinții, chiar și prietenii tinereții lui? S-au dus toți acolo unde, peste puțin, va merge și el. Ziua sa se apropie. Mâine, sau poate chiar astăzi, va suna și pentru el ceasul. Știm însă că timpul de acum nu este totul, sau ar trebui să știm.

Pentru omul bătrân nu mai este aici nici viitor și nici trecut, iar vremea rămasă zboară cu repeziciune. Dacă voiește să se întoarcă nu trebuie să întârzie nici o zi, fiindcă pentru el mai ales zice Proorocul: "Astăzi de veți auzi glasul Domnului, să nu vă învârtoșați inima voastră".

Aceia care, în mijlocul desfrânărilor și a unei vieți nerânduite, au mai păstrat încă o rămășiță de credință, le place să se vadă în viitor mai îndreptați. Ei întrebuințează timpul de acum pentru patimile și plăcerile lor și lasă pe Dumnezeu și sufletul lor pentru un viitor mai îndepărtat. Dar un bătrân nu mai poate face acest lucru, fiincă el nu mai are decât timpul de față, și dacă nu-l întrebuințează pentru mântuirea sufletului său, se face foarte vinovat, fiindcă se leapăda de moștenirea veșnică, făgăduită fiilor lui Dumnezeu.

Caută pe Dumnezeu până când poți să-L afli; cheamă-L când este aproape de tine! (Isaia 55). Peste câteva zile vei muri întru păcatele tale. Pogoară-te în adâncul inimii tale, cercetează-ți cugetul, dacă este liniștit. Ai vrea ca Preînaltul Judecător să intre astăzi în cercetarea faptelor tale? Dacă un glas de mustrarea cugetului se ridică în tine, creștin bătrân, grăbește, nu întârzia nici o zi a-ți aduce aminte și a cugeta, cu amărăciunea sufletului, la anii lungii tale vieți!

Dorire

Dă-mi Doamne sfărâmarea inimii mele! Fă să curgă din ochii mei izvoare de lacrimi.

Fă ca rătăcita mea inimă să te iubească măcar câteva zile, înainte de a înceta să bată.

Hotărîre

Voi privi puținele zile ce mi-au rămas pe pământ, ca o întârziere dăruită prin milostivirea dumnezeiască și le voi întrebuința cu folos.

Voi rupe toate legăturile ce mă țin lipit de această lume, pe care peste puțin timp am s-o părăsesc.

Voi avea căință sinceră de greșelile mele și voi întrebuința timpul cel scurt, care mi-a mai rămas,spre a mă pocăi și a face fapte bune.

 

Gândul III

privind pregătirea de moarte

"Fiul Omului va veni în ceasul în care nu veți gândi" (Matei, Cap. 24, 44)

Putem lesne înțelege cum omul, aflându-se în floarea vârstei, poate să-și facă idei greșite despre necunoscutul și netăgăduitul ceas al morții. Cum să creadă el că se află așa de aproape de ceasul cel mai de pe urmă al lui, când se vede tânăr și sănătos și își poate dărui încă mulți ani? Dar un bătrân cum poate să aibă aceste idei, când toate îi spun că sfârșitul este aproape? Când nu-și poate dărui nu câțiva ani, ci nici câteva luni? Cu toate acestea, majoritatea oamenilor înaintați în vârstă îndepărtează, cu mare grijă, gândul morții din mințile lor. Fără îndoială, ceasul acesta fiind aproape, de neînlăturat și sigur, ne întoarcem ochii, ca să nu vedem adâncul ce stă deschis sub noi și în care vom cădea peste puțin. De aceea bătrânul ascultă cu mare plăcere dacă i se vorbește de viitor, el, care mâine poate va coborî în mormânt. Tot așa iubește să povestescă întâmplările depărtatului trecut, pe care le-a trăit, fără să-și aducă aminte că acele întâmplări, cu cât sunt mai departe, cu atât sorocul este mai aproape. Astfel vedem, în fiecare zi, pe cei mai mulți bătrâni prinși de moarte fără de veste.

Ce este mai cumplit decât să fie prins cineva de acest ceas de pe urmă, în care, de la viața vremelnică trece la veșnicie, când, de la uitare de Dumnezeu, în care a petrecut tot timpul vieții, vine înaintea Nepărtinitorului său Tribunal? După o petrecere de atâția ani pe pământ, în care a trăit cu nepăsare, da, poate chiar uitând de cele mai sfinte datorii, colcăind de toate dorințele și de toată dragostea pentru lucrurile pământești, iată că, într-o clipă, este silit să le părăsească pe toate și să rupă toate legăturile, care îl țineau așa de strâns legat de pământ, și să meargă pentru a da socoteală, fără nici o pregătire, de urmările unei vieți lungi, petrecută în păcate nenumărate. O! ce pericol! Ce pierdere înspăimântătoare! Ce lovitură de trăznet pentru un suflet trezit pe neașteptate la porțile veșniciei!

Deci gândește-te la sfârșitul tău, care este atât de aproape, pentru că moartea te are aproape cu totul în stăpânirea ei! Ce mai aștepți încă pe pământ, când lumea te părăsește și te lasă în singurătate? Pentru ce să-ți fie așa de greu să te desfaci de ea? Trupul tău, apăsat de sarcina anilor și a bolilor, trebuie să-ți fie mare povară. Este o întunecoasă temniță ce cade în ruine. Pentru ce depărtezi de la tine gândul eliberării, care ar trebui să-ți fie atât de dulce? S-au sfârșit toate pentru tine, puterea sănătății și a plăcerilor a trecut fără întoarcere. Înaintea ta nu-ți rămâne decât priveliștea morții. Dacă ești înțelept și cu judecată, cum trebuie să fie un bătrân, chiar de astăzi urmează să te pregătești de moarte și să te rogi adesea cu David: "Scoate din temniță sufletul meu, ca să se mărturisească numelui Tău". Și să fii gata, căci acest suflet ți se va cere în ceasul când nu te vei gândi.

Dorire

Dumnezeul meu! fă să cunosc sfârșitul zilelor mele!

Nu mă chema la Tine, mai înainte de a fi gata pentru judecata Ta.

Hotărîre

Mă voi deprinde cu gândirea la moarte, care nu poate fi departe.

Voi fi totdeauna în așa stare, ca și când ziua de astăzi ar fi cea mai de pe urmă din zilele mele.

Mă voi întreba totdeauna dacă sunt gata de moarte și dacă aș vrea să mor în starea în care mă aflu.

 

Gândul IV

privind moartea înainte de moarte

"Zilele anilor noștri au fost șaptezeci, și la cei mai puternici optzeci de ani; iar ce este mai mult, nu este decât osteneală și durere" (Psalm 89)

Iată o hotărâre înfricoșătoare dată asupra celui dintâi om, pentru pedeapsa păcatului său: "Din pământ ești și în pământ te vei întoarce". Anilor de sănătate și de putere le urmează ani de osteneli și de dureri. Sămânța morții, ascunsă în om de la nașterea sa, se dezvăluie și, orice ar face, urmează să cadă.

Bătrânețile sunt o moarte înainte de a muri. După șaptezeci de ani trupul își pierde facultățile, văzul și auzul slăbesc, toate organele își fac cu anevoie datoriile lor, toate ne înștiințează că trebuie să ne pregătim serios pentru călătoria către veșnicie, care este atât de aproape. Faptul că trebuie să murim pare cumplit omului pământesc, pe care legături puternice îl țin pironit de pământ. "Astfel - strigă el - ne smulge amara noapte de la tot ce iubim!" Dar plângeți zadarnic, căci trebuie să murim - hotărârea a fost dată chiar de la început, și tot ce este făptură aici pe pământ, trebuie să se supună morții.

Creștine, sufletul tău e nemuritor, deci înalță-te mai presus de dragostea acestui trup stricăcios, pe care vârsta îl face din zi în zi mai nesuferit. El este o casă de tină ce se dărâmă, nu mai este nici sigură, nici plăcută de a fi locuită. Ridică-ți privirile către cer, acolo te așteaptă un locaș veșnic, când vei părăsi acest loc de suferință. Ce mai ai de dorit pe pământ tu, care ai ajuns la acei ani de osteneală și durere, de care vorbește Proorocul-Împărat? Tu trăiești mai mult cu amintirile din trecut, iar vremea de acum nu-ți dă decât suferințe. Lucrul cel mai bun și fericit care poate să ți se întâmple este să schimbi acestă stare cu bucuriile veșnice, păstrate acelora care vor adormi plini de credință în Domnul.

Moartea, care este pedeapsa păcatului, ajunge să fie o binefacere pentru aceia care au suferit cu răbdare slăbiciunile bătrâneții. Ea este pentru ei sfârșitul relelor.

Spune-mi, te rog, ce găsești tu nemulțumitor sau întristător în moarte? întreabă Sf. Ioan Hrisostom, nu slobozește ea pe om de necazurile și ostenelile pe care le suferă? Nu-l scapă de grijile și neodihna vieții acesteia? Nu este ea o odihnă pentru omul care merge pe o cale ce-i e necunoscută? Iată cum ar gândi toți creștinii, și mai ales bătrânii, dacă ar privi lucrurile cu duhul credinței. Ei ar spune cu Sf. Pavel: "Doresc să fiu dezlegat de aceste legături, pentru ca să mă unesc cu Iisus Hristos; cine mă va izbăvi de acest trup muritor?"

Dar la cei mai mulți oameni credința este atât de slabă, și sufletul lor este atât de apăsat către pământ, încât li se pare că este împotriva firii lor să se ridice către cer. Se tem să intre în acea viață viitoare, unde se vor bucura totdeauna de o bucurie veșnică, unde nu va fi durere, nici întristare, nici suspin, unde Dumnezeu va fi tot întru toți și fericirea fără margine. Ce orbire vrednică de plâns!

Dorire

Cine îmi va da aripi ca de porumbel, ca să mă înalț la locul odihnei mele? Fă, Doamne, ca acesta să fie dorința sufletului meu! Când va veni ziua eliberării mele? Când mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?

Hotărîre

Mă voi deprinde cu gândul morții la vederea acestui trup stricăcios, care, chiar de acum, este aproape cu totul în stăpânirea ei.

Nu mă voi întrista că ochii mi se întunecă, urechile se închid, că toate simțurile mă părăsesc și că această viață se stinge; și nu mă voi îndeletnici cu altceva decât să cuget la sufletul meu cel nenorocit.

 

Gândul V

privind bunătățile rugăciunii

"De este cineva trist, să se roage"

Durerea, singurătatea și urâtul sunt prea adeseori partea bătrâneții, de unde urmează că mângâierile rugăciunii sunt mai trebuincioase acestei vârste decât oricărei alteia. Rugăciunea este înălțarea inimii către Dumnezeu, este o sfântă convorbire cu Făcătorul, iar acela care se roagă cu credință se desface de tot ce este pământesc. Căzut la picioarele tronului lui Dumnezeu, nu vede altceva decât bunătățile cele veșnice. Ce doctorie puternică urmează, deci, să găsească în rugăciuni, acela care nu mai ține de acestă viață decât prin dureri și suferințe! Lumea îl părăsește pentru că nu se mai înțelege cu dânsa, toate se schimbă, toate se prefac împrejurul lui și, cu încetul, pierde tot. Numai Dumnezeu îi rămâne, și astfel el n-a pierdut nimic. Mai mult, el a câștigat tot, dacă se va lăsa în brațele lui Dumnezeu cu totul.

O, tu omule! care ai ajuns vârsta slăbiciunilor. Lumea te părăsește, acea lume pe care atât ai iubit-o, pe care ai slujit-o cu atâta credință, dar Dumnezeu ție Își deschide brațele, El este prietenul credincios, care nu te părăsește niciodată. Lumea fuge de tine, nu se mai interesează în ceea ce te privește pe tine, dar Dumnezeu Își pleacă urechea la tine, cu luare-aminte, vorbește-I Lui prin rugăciuni și fii încredințat că totdeauna te va asculta. Puterile tale slăbesc, atât ale trupului cât și ale sufletului, căci trupul apasă duhul. Numai prin rugăciune poți să le însuflețești și să faci să se înoiască tinerețile tale ca ale vulturului. A ne ruga este a ne uni cu Dumnezeu și a ne împărtăși din viața Sa. Rugăciunea vindecă slăbiciunile sufletului și ușurează neputințele trupului.

Zi adesea: "Izbăvește-mă de cel rău", tu, cel care ai de luptat împotriva întristării și nemulțumirilor bătrâneții. Trecutul nu-ți înfățișează decât amintiri triste și poate, vai!, chiar mustrări de cuget sfâșietoare. Viitorul are clipe de groază, sufletul tău este înconjurat de o ceață mai deasă decât aceea ce-ți întunecă ochii. Strigă adesea, în fiecare zi: izbăvește-mă de cel rău! de răul trupului precum și de al sufletului. Ascultă pe dumnezeiescul Iisus, Care îți zice: "Veniți către Mine toți cei osteniți și îngreunați, și Eu vă voi odihni pe voi". Mergi către El prin rugăciune și vei vedea că este credincios făgăduințelor Sale. Cu cât te vei ruga mai mult, cu atât mai mult vei simți că sufletul tău se ridică mai presus de slăbiciunile firii, și vei afla în Dumnezeu tăria de care ai nevoie și pe care până acum trupul tău o pierdea din zi în zi. Roagă-te și te vei mântui!

Dorire

Dă-mi mie, Doamne, duhul rugăciunii!

Ascultă supinele inimii mele și binevoiește a mă sprijini!

Nu întoarce fața Ta de la mine, în ziua necazului meu.

Hotărîre

Îmi voi face o sfântă deprindere de a mă ruga în fiecare ceas al zilei.

Nu voi aștepta alte mângâieri decât cele care vin de la Dumnezeu și le voi căuta prin rugăciune. Mă voi ruga din inimă, iar nu de ochii lumii, pentru ca să câștig răbdarea și lăsarea în voia Domnului, atât de necesare fiecărui om, dar mai ales celor bătrâni.

 

Gândul VI

privind adevărata moarte

"Moartea îmi este dobândă" (Sf. Pavel)

Nu este un rău mai mare decât acela care vatămă sufletul. Așadar moartea, așa cum ne-o înfățișează credința creștină, departe de a fi un rău, este, dimpotrivă, un bine.

Ce este moartea? Scăparea de ticăloșiile vieții acesteia, slobozirea sufletului și întoarcerea lui în adevărata patrie. Cel ce trăiește într-o închisoare întunecoasă va privi oare cu groază ceasul eliberării sale? Dacă noi suntem încredințați de credința noastră, știm că trupul este închisoarea în care sufletul nostru trăiește rob, în întuneric și în neștiință, și că ceasul morții este ceasul eliberării lui.. Astfel privea moartea marele Apostol, când zicea cu atâta dragoste: "Doresc ca legăturile acestea pământești să se rupă, pentru ca să mă unesc cu Iisus Hristos". Toți sfinții au spus același lucru, toți sfinții au vorbit așa. Îi auzim gemând pentru lungimea zăbovirii lor pe pământ, și dorind cu înfocare a se sfârși. "Când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu? Cine îmi va da aripi ca de porumbel, ca să mă înalț la locul odihnei mele?" Iată cum își arătau ei sfânta nerăbdare, cu care își așteptau eliberarea lor. Dacă noi avem aceeași credință cu ei, dacă nădăjduim la aceleași bunătăți veșnice, pentru ce atunci gândirea la moarte ne pricinuiește atâta groază și o înlăturăm din mintea noastră, când ni se înfățișează?

Să privim, dar, moartea ca pe o dobândă, fiindcă prin ea scăpăm de suferințele trupului și de mulțimea de rele ce ne înconjoară sufletul. Trecem de la întuneric la lumină, din tulburare la odihnă, din primejdii și ispite la liniștea cea desăvârșită și de pe pământ la cer. Ceea ce lumea numește moarte este, dimpotrivă, nașterea pentru adevărata viață. Biserica, în graiul său, pătrunsă prin credință, însemnează ziua morții mucenicilor ca aceea a nașterii lor, și aceasta este adevărat pentru toți cei care au adormit întru Domnul.

Fericit este acela care a trăit pe pământ în așa chip, încât cea mai de pe urmă zi a acestei vieți muritoare să fie pentru el o zi de naștere! Să cugetăm temeinic la aceasta, căci acea zi e de neînlăturat. Moartea este cumplită când nu credem că este o dobândă. Să facem așa fel încât să putem zice cu Sf. Pavel: "Iisus Hristos este viața mea, iar moartea îmi este ca o dobândă".

Dorire

O! Când vom dobândi această dorită patrie, care n-are vrăjmași?

Când vom scăpa de acest trup muritor, ale cărui mădulare ne atrag către păcat?

Hotărîre

Voi privi ca adevărată moarte numai aceea pe care păcatul o pricinuiește sufletului, despărțindu-l de Dumnezeu.

Nu mă voi teme de moarte, ci de judecata viitoare. Mă voi pregăti pentru acesta în toată viața mea, lucrând virtuțile creștinești.

 

Gândul VII

privind haina nemuririi

"O moarte! cât este de bună judecata ta omului celui lipsit și scăpătat de putere, cum și celui prea bătrân" (Sirah, Cap. 41)

Nu toți oamenii ajung la această treaptă de desăvârșire încât să dorească moartea, pentru a se uni cu Dumnezeu, dimpotrivă, cei mai mulți, chiar și îmbunătățiți, au privit moartea cu frică. Se întâmplă adesea ca bătrânii să țină la viață mai mult decât tinerii. Este mai lesne a smulge un copăcel tânăr decât un stejar bătrân, care și-a întins rădăcinile adânc în sânul pământului.

Groaza morții este firească la om, pentru că el nu a fost făcut ca să moară. Fericitul Augustin, pe drept cuvânt, arată că trupul ne leagă de viață prin legături foarte tari, care anevoie pot fi rupte. Trebuie deci să privim cu îngăduință pe aceia care se tem de moarte și părăsesc viața cu părere de rău, deoarece acesta nu înseamnă nepărat că nu iubesc pe Dumnezeu, ci poate fi ca urmare a slăbiciunii firii noastre.

Se cuvine, cu toate acestea, ca un bătrân, care are credință, să se silească să biruie frica morții. Frica peste măsură nu este de înțeles decât la cei care n-au nădejde. Ucenicul lui Iisus Hristos știa că moartea nu e decât un somn, o trecere la o viață mai bună sau, mai bine zis, pentru adevăratul creștin nu e moarte. Să se cutremure de moarte acela care a trăit în îndoieli privind adevărurile religiei, în necredință și în felurite păcate, căci el are dreptate să se îngrozescă la gândul că, dacă această religie este adevărată, el este pierdut pe vecie! Dar acela care a fost răscumpărat prin Iisus Hristos, care poartă pe fruntea sa semnul Crucii și are ca regulă a vieții sale învățăturile și poruncile Evangheliei, nu are dreptate să se teamă mult de moarte. El grăiește în fiecare zi lui Dumnezeu: "Facă-se voia Ta!" Și când Dumnezeu îl va chema la El, oare nu va voi? Dacă ar fi în puterea lui să nu părăsească lumea și ar primi să rămână pentru totdeauna aici, unde este credința lui? Unde este dragostea lui?

Să ne temem de moartea sufletului, ca de un mare păcat, care ne desparte de Dumnezeu pentru totdeauna. Dar moartea trupului nu e îngrozitoare, ci este un veșmânt învechit, pe care îl lepădăm, ca să îmbrăcăm altul nou. Pentru ce să ne temem atâta că vom fi despuiați de acest trup, care este din pământ și care trebuie iarăși să se întoarcă în pământ? Sufletul nostru nu poate vedea pe Dumnezeu, câtă vreme va fi ținut în această îmbrăcăminte muritoare. Deci să zicem ca Iov: "Aștept ca schimbarea mea să se facă și să mă îmbrac în nemurire".

Dorire

O, Mântuitorul meu! Tu, Care ești învierea și viața, păzește-mă de groaza morții!

Vie împărăția ta, ca să mă elibereze de jugul păcatului.

Sunt în mâinile Tale și vreau să Te slăvesc, atât prin viața, cât și prin moartea mea.

Hotărîre

Când voi fi tulburat de frica morții, mă voi gândi la ticăloșiile vieții acesteia și la fericirea veșnică.

Voi cugeta la atâția aleși ai Domnului, care mă așteaptă în cealată viață, și cu care mă voi uni numai murind.

Nu am trăit și n-am suferit destul pe pământ? pentru ce să-mi pară așa de rău părăsindu-l?

 

Gândul VIII

privind amintirea Judecății

"Miluiește-ne pre noi Doamne, că prea mult ne-am umplut de frică. Judecățile Tale mă umplu de spaimă" (Psalm 120)

Greu lucru este, zice Apostolul, să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Și care om știe dacă el este vrednic de dragoste sau de ură? Acest gând este în stare să umple de frică inima unui bătrân, care peste puțină vreme, trebuie să se înfățișeze înaintea nepărtinitorului Judecător, ca să dea socoteală de lunga sa viață. "Cine poate cunoaște rătăcirile inimii? - se ruga David Domnului, zicând: de păcatele cele ascunse ale inimii curățește-mă". Apostolul, după ce a recomandat credincioșilor să săvârșească cu frică și cu cutremur lucrul mântuirii, arată că nu știe nici despre sine cum va sta. "Mă tem, zice el, ca nu cumva, propovăduind altora, însumi să mă fac vinovat". Să nu ne mirăm, deci, când aducerea aminte de judecata cea mai de pe urmă umple de atâta frică pe atâția creștini, care n-au trăit după duhul evanghelic. Câte zile întunecate în care inima n-a avut un singur gând pentru cer! Câtă răceală, câtă neorânduială în împlinirea datoriilor! Câte dorințe vătămătoare! Câte fapte de rușine și nelegiuite! Câte nedreptăți către aproapele! Cum nu se va cutremura, la aducerea aminte de ceasul cel de pe urmă, omul care a trăit astfel? Fericitul Ieronim, în pustia unde petrecea, în nevoințele cele mai aspre și în pustnicia cea mai desăvârșită, credea totdeauna că aude trâmbița cea mai de pe urmă, și era cuprins de frică, aducându-și aminte de viața sa din tinerețe.

Să fim deplin încredințați că oamenii necurati nu vor intra în împărăția cerurilor, deci ca să fii primit acolo trebuie să fi păzit curăția sufletului nepătată, iar dacă, din nenorocire, ai pierdut-o, să o cureți prin pocăință. Dar vai! cine se gândește în ziua de azi la acest adevăr mare și înfricoșător? Îndată ce ne vedem plini de sănătate și de bunăstare, ne lăsăm târâți de vântul plăcerilor și al grijilor lumii, iar când odihna silită a bolilor și a bătrâneții ne trage din acele amăgiri, atunci ni se perindă în minte gânduri umilitoare și sufletul nostru este cuprins de durere. "Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine! Peste mine au venit mâniile Tale, înfricoșările Tale m-au tulburat", zicea adesea Psalmistul. Ce stare dureroasă! Cu toate acestea , ea se poate preface într-o stare mântuitoare. De aceea Proorocul-Împărat cerea de la Dumnezeu ca să pătrundă trupul lui cu frica dreptății Sale cea răsplătitoare. Această frică este începutul înțelepciunii, ea insuflă căință pentru păcatele trecute și slujește de apărare împotriva ispitelor de față. Dacă n-am fi pierdut niciodată din vedere judecata cea mai de pe urmă, n-am fi căzut în atâtea păcate, căci este scris: "Adu-ți aminte de cele mai de pe urmă ale tale, și în veci nu vei păcătui".

Dorire

Voi striga către Tine, Doamne, și toată ziua voi întinde către Tine mâinile mele.

Dumnezeul meu! eu sunt sărac întru osteneli, din tinerețile mele, adu-Ți aminte că sunt născut în păcate.

Hotărîre

Mă voi sili toată viața să nu pierd din minte gândul la judecata lui Dumnezeu.

Mă voi judeca pe mine aspru, toată viața mea, ca să fiu apărat înaintea tribunalului dreptului Judecător, Care vede pocăința mea.

 

Gândul IX

privind frica și nădejdea

"Iubește milostivirea și judecata Domnului" (Psalm 32)

Dumnezeu este nu numai un judecător drept, ci de mila Sa este plin tot pământul și bunătatea Sa acoperă cerurile. Frica ce ne-o insuflă judecățile Sale trebuie să fie totdeauna unită cu dragostea și nădejdea.

Viața ți-a fost lungă și ai putea să zici: "fărădelegile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea mă apasă, și toată ziua umblu plin de mâhnire" (Psalm 37) - dacă astfel sunt simțămintele tale, atunci ai încredere, căci păcatul numai atunci este neiertat, când nu vrem să ne căim și să ne îndreptăm. Această durere pe care o simți, frica ta care te tulbură sunt un dar al bunătății dumnezeiești, care nu va defăima niciodată o inimă umilită și înfrântă. El voiește ca să te mântuiești, fiindcă te cheamă la pocăință și ți-a lăsat destulă vreme ca să te întorci. Așadar, păzește-te de a-ți lăsa sufletul stăpânit de o frică prea mare, care va goni nădejdea din inima ta și va pune piedică mântuirii tale.

Iisus Hristos a murit pentru noi, zice Apostolul, când noi eram păcătoși și deci vrăjmași ai Lui. Ce nu va face El acum pentru noi, ca să ne mântuiască?

El ne-a răscumpărat cu prețul sângelui Său, ne-a sfințit prin Botez, ne-a unit cu El prin împărtășirea cu trupul Lui. Oare ne va părăsi, când ne vom întoarce la El și-i vom cere iertare cu inimă curată? El este Dumnezeul și Mântuitorul nostru, vom putea oare să deznădăjduim?

Tot ce s-ar putea spune despre dragostea unei mame pentru fiii săi nu este nimic în comparație cu dragostea lui Dumnezeu pentru noi, fiincă-și are izvorul în dragostea cea nemărginită, care se întinde peste toată făptura. El ne spune: poate mama să-și uite fiii săi? Și chiar mama de i-ar uita pe aceștia, Eu nu te voi uita pe tine. Cât de dulce este această făgăduință! Cât de mângâietor poate fi acest gând pentru omul care, după ce a petrecut viața în păcate, voiește să se întoarcă la Domnul, către seara vieții! Să nu se teamă că Dumnezeul bunătății și al milostivirii l-ar uita pe el, deși omul L-a uitat toată viața. Păstorul cel bun l-a urmat în toate căile și l-a întors din rătăcire, nu s-a depărtat de el, ci a așteptat întoarcerea lui. Un cuvânt, un suspin, o lacrimă și darul se revarsă cu prisos, acolo unde s-a înmulțit păcatul. La picioarele Crucii, mila și judecata s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Acolo noi vom putea culege mântuitoarele roade ale acestei legături.

Dorire

Dumnezeule al bunătății! Îți mulțumesc că în sfânta nădejde m-ai făcut să cunosc o datorie.

Am păcătuit, dar Tu ai murit pentru mine pe Cruce.

Hotărîre

Mă voi teme, ca să nu mă stăpânească semeția. Voi nădăjdui, ca să nu cad în deznădejde.

Aducându-mi aminte de greșelile mele, mă voi umili totdeauna înaintea lui Dumnezeu.

 

Gândul X

privind ceasul al 11-lea

"Și s-au apropiat cei ce au venit la al unsprezecelea ceas și au luat și ei câte un dinar" (Matei, Cap. 20)

Care poate fi nădejdea unui bătrân, care a petrecut cei mai mulți din anii vieții sale în uitarea poruncilor lui Dumnezeu, atunci când se întoarce la sfârșitul vieții și poate chiar aproape de ceasul morții? Dacă iconomul cel credincios trebuie să intre sigur întru bucuria Domnului său, dacă nu este răsplătire decât pentru acela care s-a luptat bine, care va fi atunci răsplătirea celui ce a întârziat cu pocăința și care a petrecut numai câteva zile cu împlinirea datoriilor? Iată ce vor spune cu îngrijorare atâtea suflete, care nu se întorc la Dumnezeu decât la sfârșitul vieții, și nu-I închină Lui decât rămășița unei vieți petrecută cu totul în robia lumii și a patimilor. Dacă dumnezeiasca bunătate n-ar fi hotărât să ne punem această întrebare și nu s-ar fi îngrijit să ne încredințeze de adevărul ei, prea puțini oameni s-ar pogorî în mormânt cu dulcea nădejde de a câștiga bunătățile cele veșnice, fiindcă, pe drept cuvânt, fiecare adună ce a semănat. Dar să ascultăm Sfânta Evanghelie. Ascultați, în mod deosebit, voi, bătrânilor care vă întoarceți la Domnul, căci pentru mângâierea voastră Mântuitorul lumii a grăit această pildă: "Asemenea este împărăția cerului cu stăpânul casei care a ieșit dis-de-dimineață să tocmească lucrători la via sa, și tocmindu-se cu lucrătorii câte un dinar pe zi, i-a trimis în via sa. Și ieșind la al treilea ceas, a văzut pe alții stând în târg fără de lucru, și a zis și acelora: mergeți și voi în vie și ce va fi cu dreptul voi da vouă, iar ei au mers. Iarăși ieșind într-al șaselea și al noulea ceas, a facut asemenea. Iar într-al unsprezecelea ceas, ieșind din nou, a aflat pe alții stând fără de lucru și a zis lor: ce ați stat aici toată ziua fără de lucru? I-au răspuns lui: nimeni nu ne-a tocmit pe noi. Zis-a lor: mergeți și voi în via mea, și ce va fi cu dreptul veți lua. Iar dacă s-a făcut seară, a zis Domnul viei către logofătul său: cheamă pe lucrători și le dă plata lor, începând de la cei de pe urmă până la cei dintâi. Deci venind cei de la al unsprezecelea ceas, au luat câte un dinar, iar venind cei dintâi socoteau că vor lua mai mult, dar au luat și ei câte un dinar. Iar după ce au luat, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând că aceștia de pe urmă numai un ceas au lucrat, și i-a plătit întocmai cu noi, care am purtat greutatea zilei și zăduful. Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei: "Prietene, nu-ți fac ție strâmbătate. Au nu câte un dinar te-ai tocmit cu mine? Ia-ți al tău și mergi! Ce-ți pasă că voiesc ca și acestuia de pe urmă să-i dau ca și ție? Au doară nu mi se cade să fac eu ce voiesc cu ale mele? Au este ochiul tău viclean, pentru că eu sunt bun?"

O, milostivire a Tatălui, Care cheamă pe toți fiii săi spre a lucra pentru mântuirea lor, și Care nu voiește ca vreunul dintr-înșii să fie lipsit de răsplătirea ostenelilor lui! Cerul este făgăduit chiar și acelora care se întorc la pocăință către seara vieții, dacă vor întrebuința cum se cuvine puțina vreme ce le-a rămas. Deși nu se vor bucura de aceeași fericire și răsplătire, de care se vor bucura cei ce au purtat greutatea și căldura zilei, măcar vor fi mântuiți, iar pocăința lor nu va rămâne stearpă. Curaj, deci, o, voi care ați petrecut în lene și în nelucrare până la al unsprezecelea ceas! Mergeți fără zăbavă și lucrați în via Domnului și a Părintelui vostru, că veți primi și voi plata! Dar nu întârziați, căci îndată ce va veni seara și va apune soarele vieții, nu va mai fi timp și nici nu veți mai putea fi numărați între lucrători!

Dorire

Dumnezeul meu! fiindcă Te-am cunoscut și Te-am iubit așa de târziu, ajută-mi ca să nu pierd nici o zi din cele ce mi-au rămas.

Să răscumpăr, prin dragostea și râvna mea, puținul timp ce mi-a rămas pe pământ.

Hotărîre

Mă voi da cu totul lui Dumnezeu, Care binevoiește a mă chema la mântuire.

Nu voi lăsa să mă stăpânescă gândul că trebuie să deznădăjduiesc pentru viața mea trecută, pe care am întrebuințat-o rău, ci mă voi folosi de puținul timp pe care bunătatea lui Dumnezeu mi-l mai lasă, fiindcă El nu voiește ca păcătosul să piară, ci să se mântuiască.

 

Gândul XI

privind sfârșitul călătoriei

"Iată, vin curând, și plata va fi cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele sale" (Apocalips 17)

Bucurați-vă și fiți plini de nădejde toți cei ce ați lucrat via Tatălui, din ceasul cel dintâi al zilei, și care ați purtat greutatea și v-ați luptat cu bărbăție! Ridicați capul, clipa mântuirii voastre este aproape și o mare răsplătire vă așteaptă în ceruri. Încă puțin timp și veți auzi aceste mângâietoare cuvinte: "O, slugă bună și credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău!" Veniți de secerați cu bucurie aceia ce ați semănat cu lacrimi, uitați durerile voastre, că o viață nouă vi se pregătește!

Ce este mai vrednic de cinste pe pământ decât un bătrân încărcat de ani și de virtuți! Încă de aici lumina veșniciei strălucește pe fruntea lui, și pe măsură ce trupul lui se pleacă către mormânt, sufletul lui, care trăiește întru Domnul, se înalță vesel la eliberarea sa, către locașurile sfinților. El nu se teme de moarte, ci o dorește, precum muncitorul dorește sfârșitul lucrului său. Pentru ce să se teamă? Slujește de atâta vreme lui Dumnezeu, de la Care n-a primit decât binefaceri, și ceasul cel de pe urmă va fi acela al răsplătirii celor desăvârșite.

Sfântul Pavel, după ce a îmbătrânit în apostolie, zicea plin de nădejde cerească: "Eu iată mă jertfesc, și vremea despărțirii mele s-a apropiat; lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. De acum mi s-a gătit mie cununa dreptății, pe care mi-o va da mie Domnul în ziua aceea, Judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea Lui".

Creștini bătrâni! de ar fi aceste cuvinte și în gurile voastre! Spuneți-le adesea, cu căldură și dragoste, către Acela Care este dătătorul a tot darul desăvârșit! Adevărat, voi înșivă sunteți ca o jertfă, gata să cadă sub loviturile morții. Dar nu veți lăsa în puterea ei decât un trup slăbit de ani, iar sufletul vostru, ieșind biruitor din luptele ce le-a purtat, va merge să primească cununa dreptății.

Se poate să nu doriți a vedea pe Acela Care a spus ucenicilor Săi credincioși: "Iată, vin curând, și plata va fi cu mine"? Voi gemeți întru îndelungatul vostru exil, căci, câtă vreme veți locui acest trup, sunteți departe de Domnul, și ca exilați din patria voastră. Doriți să vă uniți cu Iisus Hristos? Aveți răbdare, că Domnul este aproape!

Dorire

Vino, o, Iisuse, vino cu plata Ta!

Gata este inima mea, Dumnezeule! Gata este inima mea, deschide-mi corturile Tale.

Când voi intra în acest sfânt locaș? Că sufletul meu a însetat de Dumnezeul cel viu.

Hotărîre

Voi binecuvânta ziua și noaptea pe Domnul, Care mi-a trimis darul Său, fără de care aș fi trăit și aș fi murit în păcate.

Nu mă voi încrede în mine, ca să nu pierd rodul ostenelilor câștigate până acum.

Mă voi îngriji să întorc și pe alții la calea mântuirii, prin cuvintele și faptele mele.

 

Gândul XII

privind întoarcerea din exil

"Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace"

Sfântul bătrân Simeon a așteptat ziua răscumpărării lui Israil, în toată curgerea lungii sale vieți. Lui i s-a dat să vadă și să poarte în brațe pe Acela Care era trimis Mântuitor de la Dumnezeu. În culmea bucuriei lui, a strigat: "Acum mă vei slobozi, Stăpâne, în pace, că au văzut ochii mei lumina pregătită neamurilor, ca să le lumineze, și acum ei nu mai vor să vadă altceva pe pământ. Zilele călătoriei mele s-au împlinit, doresc să mă unesc în sânul lui Avraam cu părinții mei, Patriarhii și Proorocii". Câți bătrâni, care au murit în buna credință, au cântat această cântare a eliberării înainte de a muri! Când Iisus Hristos se unește cu un suflet, care gustă dulceața dragostei Lui, acest suflet nu mai poate dori altceva decât să plece în pace din această lume și să se unească cu Domnul. "Vai, zicea David, cât s-a prelungit nemernicia mea!"

Să ne închipuim un om care multă vreme a fost lipsit de lumină, când, în sfârșit, va zări o rază binefăcătoare a soarelui și va vedea din nou frumusețile firii, cu cât nesaț privește și cât de mult își dorește ca legăturile ce-l țin să se rupă, să se vadă odată slobod, spre a se bucura de aceste frumuseți! De asemenea și bolnavul, care zace de mai mult timp pe patul durerii, cât de mult își dorește să se ridice și să-și dobândească sănătatea! Ce putem spune despre această dorință? Că se poate asemăna cu dorința sufletului creștinului adevărat, care arde să se unească cu Făcătorul pentru totdeauna și să se bucure de vederea feței Lui. Aflându-se omul în acestă fericită dorință, groaza morții piere și bătrânețile, care îl apropie de mormânt, n-au nimic întristător. Însă pentru a părăsi viața, cu cuget liniștit și cu nădejde, trebuie ca omul să fie sigur că, primind să piardă un bine, va câștiga altul mai mare. Dar ce om n-ar vrea mai bine viața și fericirea veșnică, în locul unei vieți plină de suferințe și gemete, sub povara anilor și a neputințelor? Poate numai cei al căror cuget e muncit de viermele deznădejdii și al fricii.

O, voi, care ați ajuns la cea mai de pe urmă vârstă și care așteptați odihna! Călători obosiți de un drum lung și ostenitor! încă puțin timp și veți părăsi acest loc de exil, în care ați suferit destul! Îl veți părăsi și veți intra în adevărata voastră patrie, veți merge să vă închinați în biserica cea nefăcută de mână a Celui Atotputernic și veți primi plata ostenelilor voastre, ce vi s-au pregătit de El. Nu vă întristați părăsind lumea, ci ziceți cu aceeași dragoste ca și bătrânul Simeon: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace!

Dorire

O, Dumnezeul meu! nădăjduiesc că, prin această călătorie, se vor sfârși luptele și suferințele ce m-au încercat pe pământ. Tu mi-ai dat pe pământ lungime de zile, arată-mi și mântuirea Ta cea veșnică, când voi merge la locașul Dumnezeului celui viu și Părintelui meu.

Hotărîre

Hotărăsc să sfințesc timpul bătrâneților prin fapte bune și prin virtuți creștinești.

Să urmez pe sluga cea credincioasă, care, înștiițată de venirea cea grabnică a Stăpânului său, Îl așteaptă ziua și noaptea, ca venind să-l găsească gata și să nu-l prindă fără de veste.

Să cred, să nădăjduiesc și să iubesc până la cea mai de pe urmă răsuflare a mea, pe bunul și milostivul Dumnezeu. Fie! Fie!

 

ÎNCHEIERE

Picături de lacrimi dă-mi, Hristoase, ca să curățesc păcatele mele! Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu. Nu știu ce fac și unde mă duc, te rog îndreptează-mă!

 

Sfârșit

și lui Dumnezeu laudă și închinăciune.

 

[image]