[image]

MÂNGÂIETORUL
celor întristați, bolnavi și bătrâni


I

Gânduri mângâietoare pentru cei
Î n t r i s t a Ț i

Gândul I - al curajului - "Zilele acestei vieți sunt puține și rele, pline de dureri și strâmtorări"

Gândul II - al luptei cu deznădejdea - "Mă voi lăuda întru neputințele mele"

Gândul III - al celor ce plâng - "Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia"

Gândul IV - al luptei cu nenorocirea - "Peste măsură am fost apăsați de rele, încât noi nu aveam nădejde, nici de viață"

Gândul V - al mângâierii dumnezeiești - "O, suflete al meu! pentruce ești trist și de ce te tulburi?"

Gândul VI - al luptei cu suferința - "În mijlocul umbrei nopții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești"

Gândul VII - al lăsării în voia Domnului - "Pentru ce te tulburi, că nu se fac lucrurile cum dorești și cum vrei? Cine este acela căruia să i se facă toate după voia sa?"

Gândul VIII - al răbdării vindecătoare - "Tu ești răbdarea mea"

Gândul IX - al luptei cu întristarea - "Întristat este sufletul Meu până la moarte"

Gândul X - al pătimirii cu Hristos - "Dacă ne facem părtași suferințelor Sale, vom fi asemenea părtași și măririi Sale"

Gândul XI - al sfintei cugetări - "Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu și m-am veselit"

Gândul XII - al prevederii - "Gata este inima mea Dumnezeule, gata este inima mea"

Gândul XIII - al prietenului răpit de moarte - "Învață a părăsi, pentru dragostea lui Dumnezeu, pe prietenul care îți este scump"

Gândul XIV - al mamelor îndurerate - "Eu voi merge la el, iar el nu se va întoarce la mine"

Gândul XV - al luptelor vieții - "Viața omului pe pământ este o luptă"

Gândul XVI - al dârzeniei - "Câtă vreme purtăm acest trup stricăcios, nu vom putea scăpa de păcate"

Gândul XVII - al credinței neșovăielnice - "Unde este Dumnezeul tău?"

Gândul XVIII - al păcii sufletești - "Să nu se tulbure inima voastră"

Gândul XIX - al bunei mâhniri - "M-am plecat și m-am gârbovit către pământ; toată ziua umblu plin de mâhnire"

Gândul XX - al nedespărțirii de Iisus - "Doamne, noaptea se apropie; rămâi cu noi"

Gândul XXI - al tăriei sufletului - "Nu ne vom teme, când se va tulbura pământul"

Gândul XXII - al celor cinci minute - "Încă puțin timp"

Încrede-te în Dumnezeu în nenorociri, și te roagă Lui!

________

 

Gândul I

al curajului

"Zilele acestei vieți sunt puține și rele, pline de dureri și strâmtorări"

(Urmarea lui Iisus, cap. 38)

În toată vremea și în orice stare a vieții, oamenii ce trăiesc pe pământ au cunoscut din cercare adevărul acestor cuvinte.

Sunt aproape patru mii de ani de când Iov a zis: "omul născut din femeie viețuiește puțin și este împovărat de multe dureri".

Eu sufăr și mă plâng ca și cum aș suferi singur în această lume; mă tulbur, mă mâhnesc, cârtesc, dar acestea nu fac decât a adăuga durerea mea, în loc de a o îndulci. Ce voi face? Fiindcă nu este în puterea mea a nu suferi, va trebui oare a mă supune, sau a mă arunca în deznădejde?

Toți oamenii sunt supuși la suferințe, dar unii le suferă cu curaj, iar uneori și cu bucurie; alții se întărâtă din pricina lor și cad într-o întristare, care de multe ori le pricinuiește și moarte. Cei dintâi sunt aceia care caută și află mângâiere în religie, în rugăciuni, în nădejdea și în credința în Dumnezeu; iar cei de-al doilea sunt atâția nenorociți care trăiesc fără credința în Dumnezeu: pentru care viața de acum este totul și pe care nimic nu-i ajută, spre a purta povara nenorocirilor, care este prea grea pentru slăbiciunea lor.

În întristările și bolile ce mă împresoară și de care nu voi scăpa, care va fi oare partea cea mai bună ce trebuie să iau? Negreșit că aceea de a mă întoarce la Dumnezeu, care singur poate să mă sprijine, și să caut în dragostea Sa mângâierea și ajutorul, pe care în zadar le-aș căuta în altă parte. Căci mântuirea vine de la Domnul. El vindecă inimile cele sfărâmate și întoarce la viață pe cei ce sunt la porțile morții!

Dorire

Dumnezeul meu și Doamne! ia aminte spre mine că sunt plin de întristare; viața mi s-a făcut povară și spre greutate mie. Dar Tu, milostivindu-Te, poți a mă vindeca.

Hotărîre

Eu hotărăsc ca în viitor să iau aminte și niciodată să nu pierd din vedere că fiecare om suferă pe pământ.

Să nu mă plâng dacă și eu sufăr ca și ceilalți oameni, fiindcă cu ce sunt eu mai bun decât alții?

Voi căuta deci, de azi înainte la Dumnezeu, singura mea mângâiere, și voi pune întru Dânsul cea mai statornică nădejde.

 

Gândul II

al luptei cu deznădejdea

"Mă voi lăuda întru neputințele mele" (Corinteni, Cap. 12)

Suferințele nu sunt răul cel mai mare de pe pământ, cum ne închipuim noi - căci poate ajunge cineva să sufere cu nepăsare, încă și cu bucurie, după pilda sfinților. Dar a suferi nemângâiat și fără nădejde, acesta este răul cel mai mare, acesta este iadul acestei vieți!

Așadar, nu pentru că oamenii sunt osândiți la suferințe sunt nenorociți, ci, îndeosebi, pentru că nu știu a-și ușura greutatea suferințelor lor. Dimpotrivă, și le fac și mai împovărătoare.

Fericit și de o mie de ori fericit este într-acestă vale a plângerii omul care cunoaște știința de a suferi, fiindcă pacea și fericirea, de care noi ne putem bucura pe pământ, nu stau decât în lăsarea în voia Domnului și în răbdare. Dar vai! câți oameni sunt orbi și vrăjmași ai lor înșiși, care nu voiesc acest prețios adevăr!

Eu l-am cunoscut oare în trecut? Nu! N-am cunoscut calea păcii. În mijlocul durerilor și al suferințelor, n-am făcut decât să-mi blestem soarta și să cârtesc împotriva lui Dumnezeu. În nenorocirile mele, nădăjduiam în ajutorul omenesc și nu ridicam ochii inimii mele către singurul și puternicul Mângâietor al celor nenorociți!

Dar îndată ce m-am întors către Dânsul și am început a-L ruga, am simțit ajutorul darului Dumnezeiesc sprijinindu-mă și întărindu-mă!

Dorire

 

O, Dumnezeul meu! învață-mă a suferi în nenorociri! Milostivește-te asupra slăbiciunii mele și ajutorul darului Tău să ușureze povara ce mă apasă!

Hotărîre

Doamne! eu voi suferi toate cu înlesnire, dacă Tu vei fi cu mine.

Mă voi sili neîncetat a pune pe rănile suferințelor mele doctoria cea mai sigură, care este răbdarea și lăsarea cu totul în voia Domnului, în mâna Căruia este soarta mea.

Voi vorbi oamenilor puțin despre suferințele mele, fiindcă ei nu cunosc taina a le îndulci, și poate sunt mulți care se bucură, văzându-mă în nenorociri.

 

Gândul III

al celor ce plâng

"Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia" (Matei, Cap. 5)

Dacă suferințele sunt netăgăduite pentru toți oamenii, creștinului însă îi sunt folositoare.

Toată desăvârșirea noastră stă întru a ne desface de dragostea făpturilor și chiar de a noastră, pentru a ne uni cu Dumnezeu. Și nimic nu este în stare, ca suferințele, a rupe legăturile ce ne robesc pe pământ.

Dacă lacrimile ce noi vărsăm pe pământ n-ar avea alt folos decât a ne ușura inima, atunci urmează să înțelegem aceste cuvinte ale Evangheliei: "Fericiți cei ce plâng".

Ce este mai de dorit, în adevăr, decât a ajunge în acea stare când inima să nu mai fie izbită și împărțită în felurite chipuri de aplecările pământești!

Ceea ce noi iubim cu o dragoste fără măsură ni s-a luat, jertfa a fost dureroasă, lacrimile noastre au curs, acele legături ce ne legau atât de strâns de persoana ce am pierdut au slăbit, și inima noastră, mai ușoară, se înalță către Dumnezeu, Care este centrul ei.

"Fericiți cei ce plâng!"

O, cât de întristătoare sunt aceste graiuri, pentru lumea care își face idei cu totul împotrivă despre fericire! Dar acei ce varsă acele fericite lacrimi, de care vorbește Evanghelia, știu cât sunt de dulci. În Cruce este dulceața mângâierilor cerești, în Cruce este tăria sufletului, în Cruce este bucuria duhului! Deci "Fericiți cei ce plâng!"

Mântuitorul nostru, după ce a zis "Fericiți cei ce plâng!", adaugă: "că aceia se vor mângâia". Dar cine oare îi va mângâia? Însuși Dumnezeu. Și cum? "Ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului n-au ajuns" mângâierile și bunătățile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce suferă în această lume, cu răbdare, pentru dragostea Lui. Dacă noi am gusta un singur minut, pe pământ, bucuriile cerești cele negrăite, pe care Dumnezeu le-a pregătit aleșilor săi, n-am fi avut altă dorință mai mare decât a petrece, aici pe pământ, o viață de suferință, pentru ca să ne învrednicim a fi mângâiați în ceruri.

Iată pentru ce sfinții se bucurau întru pătimirile lor. Iată ce făcea pe mucenici să defaime îngrozirile tiranilor, muncile și însăși moartea; iar cuvioșii, care călcau în picioare bogății, măriri, desfătări, și se dădeau la tot felul de nevoințe, își aveau ca dorire a lor aceea de a suferi și a muri.

Dorire

Dumnezeul meu! doresc mai bine a suferi aici cu aleșii Tăi, decât a fi părtaș bucuriei celor ce calcă poruncile Tale cele sfinte.

O, Tu! Care cunoști numărul stelelor și al nisipului mărilor! Tu cunoști și numărul lacrimilor mele și nu le vei lăsa nerăsplătite.

Hotărîre

Voi zice totdeauna în cursul zilelor mele: "Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia".

Voi cugeta la aleșii Domnului din toate veacurile și voi urma cu bucurie pe Iisus Hristos cel răstignit.

 

Gândul IV

al luptei cu nenorocirea

"Peste măsură am fost apăsați de rele, încât noi nu aveam nădejde, nici de viață" (Corinteni 1)

Un drept, un apostol al lui Hristos cel răstignit, grăiește aceste cuvinte. Este de mirare că noi, care suntem atât de slabi și care n-avem întru noi darul așa cu prisos, precum era în Sf. Apostol Pavel, vom fi stăpâniți de întristare și vom purta suspinând povara nenorocirilor, ce ne apasă în această viață?

În zilele de întristare și de dureri, când Dumnezeu sloboade a trece peste capetele noastre furtuna nenorocirilor, suntem cufundați ca într-o noapte întunecoasă, ce ne înfățișează din toate părțile icoana morții. Ne asemănăm călătorilor de pe mare, cuprinși de furtună, pe care valurile întărâtate îi ridică uneori până la nori, și pe urmă îi aruncă în adânc. Inima noastră, obosită și apăsată, nu se îngrijește de nimic. Pierdem orice simțire și nu avem altă dorință decât, de ar fi cu putință, să scăpăm de durerea ce ne apasă; chiar moartea, în asemenea clipe dureroase, nu ni se pare a avea ceva îngrozitor și poate o și chemăm.

Acestea sunt încercările omenești. Nici drepții nu pot să scape, dar nu sunt biruiți. Numai păcătoșii, care se depărtează de Dumnezeu, cad jertfă, a căror dureri și întristare le poate pricinui moarte. Dreptul nu grăiește în durerea sa decât cuvintele lui Iov: "Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat!" Cu toate acestea nu pierde nădejdea în Dumnezeu; și Dumnezeul păcii și al mângâierii trimite pe ascuns darul Său și ușurează durerile și suferințele, celor ce-L caută pe El.

Numai religia poate să facă pe om mai puternic decât toate nenorocirile vieții. Chiar dacă întâmplarea va da omului destulă putere pentru a suferi nenorocirea cu curaj, înțelepciunea omenească n-o poate îndulci prin nădejde, ca religia. Încă și mai puțin poate face pe om să se bucure în suferințele sale, precum se bucură cei ce urmează lui Iisus cel răstignit, Cel ce a zis: "Veniți către Mine toți cei osteniți și obosiți și Eu vă voi odihni pe voi".

Același apostol, care covârșit de durere, se arăta a nu mai avea nădejde nici de viață, zice: "Suntem ca niște întristați, dar pururea bucurându-ne!"

Dorire

Dumnezeule! în durerea cea mare eu alerg către Tine. Zi sufletului meu: "Mântuirea ta sunt Eu"!

Hotărîre

Când nenorocirea mă va apăsa și când toate nădejdile în ajutorul omenesc vor pieri de la mine, atunci mai mult ca niciodată, voi pune nădejdea mea în Dumnezeu, aducându-mi aminte de cuvintele pe care le-a zis lui Petru, când umbla pe mare, în vremea furtunii: "Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?".

 

Gândul V

al mângâierii dumnezeiești

"O, suflete al meu! pentruce ești trist și de ce te tulburi?" (Psalm 41)

Omule, pentru ce lași să te supună întristarea, care te usucă ca un vânt arzător? Vezi cât ești vrednic de plâns, pentru că te-ai dat cu totul la dragostea lucrurilor pieritoare. Ele ți s-au luat și fericirea ta a pierit odată cu acestea. Ești înconjurat de întristare, ca de o noapte întunecoasă. Aceleași lucruri, care puțin mai înainte te înveseleau, acum ți s-au făcut urâte. Cauți singurătatea, și nu afli altă mângâiere decât a te hrăni cu lacrimile tale.

Încearcă însă a aduce în sufletul tău oarecare mângâiere înălțându-l, prin rugăciune, către Dumnezeu, singurul care poate să-l mângâie. Ai pierdut ceea ce iubeai, dar poți afla totul întru El. Ce lipsește Celui ce stăpânește toate? Ce bogății se pot potrivi cu acelea pe care El le dă robilor Săi? Ce desfătări mai desăvârșite și mai curate decât acelea ce umplu inimile, unde împărățește dragostea Sa? Cât suntem de orbi! Ar trebui să vărsăm lacrimi pentru depărtarea noastră de Dumnezeu și călcarea poruncilor Lui celor sfinte, pentru care adesea ne vin ispite și nenorociri. "Întru certări, pentru fărădelegi, ai pedepsit pe om și ai subțiat ca pânza de păianjen zilele lui" (zicea David); dimpotrivă, să ne fălim pentru pierderea de lucruri nestatornice și pieritoare, ce ne erau prețioase, dar de care mai târziu tot eram să ne lipsim.

Pentru ce ești trist suflete al meu? Au nu pentru că ai căutat fericirea ta în lucruri pământești și trecătoare? Frumusețea făpturilor nu trebuia să-ți slujească decât a te înălța cu mintea până la Făcătorul. Ele însă te-au robit atâta, încât tu ți-ai îngrămădit în ele toată dragostea ta, toată nădejdea și durerea, care acum te sfâșie. Este o dreaptă pedeapsă a dragostei tale celei nechibzuite.

Întoarce-te către Dumnezeu și-ți vei cunoaște rătăcirea. Vei binecuvânta mâna ce ți-a ridicat aceea ce priveai a fi pentru tine un bine desăvârșit.

Vremea îndulcește amărăciunea durerilor, închide rănile pricinuite de nenorociri. Dar omul care din acestea nu va învăța a se întoarce la Dumnezeu, ca spre binele cel desăvârșit, pierde plata suferințelor sale. Mângâierea ce-i aduce vremea este târzie și nedesăvârșită; în vreme ce mângâierile ce le dă nădejdea în Dumnezeu sunt grabnice și mari. Fericit este omul care, desfăcut de legăturile pământești, se înalță către Dumnezeu prin fapte bune, unde află mântuirea și odihna!

Dorire

O, suflete al meu! pentru ce ești trist? Nădăjduiește în Dumnezeu și roagă-te Lui zicând: O Doamne! "luminează peste mine lumina feței Tale, și mă vei mângâia!"

Hotărîre

Mă voi folosi de suspinele acestei vieți, pentru a mă desface de toate cele trecute. Voi privi ca o binefacere tot ce mă face să cunosc că, înafară de Dumnezeu, nu este adevărată fericire.

 

Gândul VI

al luptei cu suferința

 

"În mijlocul umbrei nopții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești" (Psalm 22)

Cel ce și-a pus credința în Dumnezeu nu se va clătina. În zadar vor sufla vânturi împotrivitoare, care ar răsturna cei mai mari munți ai pământului, pe el însă nu-l vor mișca.

Dreptul se vede uneori lipsit de tot avutul și de toată mângâierea omenească. Darurile norocirii îi sunt răpite. Este în prada calomniei și a nedreptății. Prietenii săi, cei de aproape ai lui și însăși rudeniile îl părăsesc. Se pare a fi ajuns în cea mai de pe urmă nenorocire; dar cu toate acestea el este liniștit și se arată ca o stâncă tare, împotriva căreia se izbesc și se sfărâmă valurile furioase, fără a o mișca. De unde îi vine atâta putere și virtute? Din credința sa în Dumnezeu, Care nu părăsește niciodată pe cei ce nădăjduiesc în El și le trimite, la vreme de trebuință, ajutorul și mângâierea Sa cea atotputernică!

De multe ori se întâmplă ca să ni se pară că însuși dreptul este părăsit de Dumnezeu și lăsat în prada vrăjmașilor, care îl apasă. În zadar cheamă ajutorul ceresc, că nici un glas nu-i răspunde. Totul este mut la gemetele lui și cerul pare a fi de aramă. Dar aceasta nu este părăsire, ci Dumnezeu voiește ca să încerce pe unii din aleșii Săi, până în cele de pe urmă. Chiar Mântuitorul nostru a fost pus la o asemenea încercare, când, în clipa în care își dădea duhul, a strigat: "Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! de ce m-ai părăsit?" Ce va face dreptul în asemenea clipe aspre? Nimic altceva decât ceea ce a făcut dreptul Iov, care, în cele mai mari suferințe ale sale, binecuvânta mâna ce i le trimitea. Și întru toate câte i s-au întâmplat, n-a păcătuit Iov nici cu buzele sale. Cei ce se abat de la această învățătură nu cunosc ce înseamnă a iubi pe Dumnezeu și a pune întru El toată nădejdea sa.

Ispita nu va ține necontenit; liniștea și curatul senin urmează furtunilor celor mari. Cu cât mai mult a suferit dreptul, cu atât se va arăta și mai plăcut lui Dumnezeu, și bucuriile lui vor prisosi, pe măsura suferințelor ce l-au încercat.

Să nu ne lăsăm, o creștine, să cădem sub povara suferințelor! Fii încredințat că Dumnezeu niciodată nu este mai aproape de noi, ca în suferințe. Și când slăbiciunea noastră este mai mare, atunci prisosește darul Său cel nevăzut și cu puterea Sa ne apără și ne ridică.

"Domnul este de-a dreapta mea, zice proorocul, și nu mă voi clătina".

Oricât de grea va fi lupta, fii sigur de biruință; căci Dumnezeu este lângă tine, spre a pune sfârșit durerilor ce te apasă.

Nu te înspăimânta, când te vei vedea lipsit de ajutorul omenesc. Oamenii sunt, ca și tine, neputincioși și nu este mântuire întru ei. Nu nădăjdui deci în boieri, în fiii oamenilor, ci în Dumnezeu; căci cu cât oamenii te vor părăsi, cu atât mai mult Dumnezeu te va sprijini și nu te va lăsa în mâna vrăjmașilor tăi și în prada durerii, că El este Dumnezeul și Răscumpărătorul tău. El s-a pogorât pe pământ ca să te caute, ca pe o oaie rătăcită, și să te mântuiască.

Dorire

Dumnezeul meu, pune sfârșit suferințelor mele! Oricât de grea va fi lupta, nădăjduiesc a câștiga biruința cu ajutorul Tău.

Hotărîre

Nu mă voi teme, văzându-mă lipsit de ajutorul omenesc; căci cu cât mă vor părăsi oamenii, cu atât mai mult ajutorul Tău mă va sprijini.

 

Gândul VII

al lăsării în voia Domnului

"Pentru ce te tulburi, că nu se fac lucrurile cum dorești și cum vrei? Cine este acela căruia să i se facă toate după voia sa?" (Urmarea lui Iisus, Cap. 22)

Noi credem în Dumnezeu, dar adeseori lucrăm ca necredincioșii, care nu văd în lucrurile acestei lumi decât fapta întâmplării, sau dacă izbutim în întreprinderile noastre, o dăm aceasta pe seama măiestriei planurilor noastre. Dar cel ce va fi pătruns de acest adevăr: că tot ce se face pe pământ este fapta lui Dumnezeu, în norociri binecuvântează mâna făcătoare de bine a lui Dumnezeu și nu se laudă întru înțelepciunea sa, fiindcă Domnul a zis: "Fără de Mine nu veți putea face nimic"; iar în nenorociri, lăsându-se în voia Domnului, strigă cu Iov: "Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat!"

Sfântul Pavel ne învață ca totdeauna să mulțumim, adică să primim deopotrivă și binele și răul, care ne vine în această viață. De vom lua aminte la această învățătură a Apostolului, vom vedea că aceasta este o urmare a încrederii și lăsării noastre în voia lui Dumnezeu. Deci să credem, după sfânta Evanghelie: că fără voia Părintelui ceresc, nimic nu se face, că tot ce se face este spre folosul nostru și slava Sa și că trebuie să-i mulțumim Lui totdeauna.

Pentru a pedepsi nemulțumirea noastră ar fi destul ca Dumnezeu să ne împlinească toate dorințele. Atunci n-am întârzia să cunoaștem cât suntem de orbi și neînțelegători în alegerea lucrurilor, care să ne poată face într-adevăr fericiți. Vai! mai totdeauna dorințele noastre seamănă dorințelor unui bolnav, pe care n-ar putea cineva să le-mplinească fără a suferi cele mai triste urmări. Cu toate acestea noi ne întărâtăm, când nu ni se împlinesc voințele noastre, și adeseori cârtim împotriva lui Dumnezeu. O! cât de nebuni suntem! Ce izvor îndestulat de pace s-ar deschide pentru noi, în ziua în care ne-am hotărî să primim cu supunere orice ne-ar veni, și fără să ne îndoim că acestea ne vin de la Dumnezeu! Nu este întâmplarea care cârmuiește viața noastră, ci mâna Domnului. Părintele ceresc controlează și cea mai mică întâmplare. "Nici un fir de păr din capul nostru nu va cădea fără voia Sa".

Toate sunt hotărâte de El, spre mântuirea noastră: Binele, precum și răul, bolile, precum și sănătatea, moartea ca și viața. Ce poate oare să tulbure pe cel ce crede adevăruri atât de mângâietoare? Orice i se întâmplă, el vede mâna Domnului și Îl binecuvântează.

Dorire

Ce voi zice,Dumnezeul meu, când Tu ești care lucrezi? Facă-se via Ta! Nu vreau nimic altceva decât a mă supune Ție și nu vreau să văd nimic altceva decât voia Ta împlinită, atât în bunele, cât și în relele mele întâmplări.

Hotărîre

Orice voi începe, de la Tine vreau să încep, lăsându-mă cu totul în mâna Ta.

 

Gândul VIII

al răbdării vindecătoare

"Tu ești răbdarea mea" (Profetul David)

Nu căutați o mare odihnă pe pământ, ci dimpotrivă, o mare răbdare, zice scriitorul Urmării lui Hristos, căci totdeauna aveți de suferit. Pentru noi este de cel mai mare folos să ne deprindem totdeauna la răbdare, că aceasta este doctoria cea mai sigură împotriva tuturor relelor vieții. Prin răbdare câștigă omul o energie, care îl face în stare să sufere cu curaj orice ispită și nu-l lasă să cadă sub povara nenorocirilor. Fără răbdare, el ar cădea îndată și ar pieri cu nevrednicie, făcându-se jertfă a deznădejdii.

Cea mai de pe urmă din toate suferințele muritorului se zice agonie sau chin; însă toate suferințele lui sunt agonii, mai mult sau mai puțin iuți, și cel ce nu are răbdare în acestă luptă, seamănă unui ostaș care, pe câmpul de bătălie, nu are nici vitejie, nici curajul trebuincios, și astfel cum va fi biruitor?

Noi nu avem alte bucurii de așteptat pe pământ decât cele ce ni le dă nădejdea. Așadar, fiindcă vremea de față nu ne dă nimic plăcut, este de neapărată trebuință răbdarea și așteptarea unui viitor mai bun, către care suntem datori să ajungem.

Apostolul ne recomandă adesea această virtute creștinească a răbdării, ca pe un mijloc sigur și scurt pentru a ajunge la desăvârșire; căci fără răbdare nu vom putea câștiga nici credința, nici nădejdea, nici dragostea și, fără aceste trei virtuți, nu este cu putință mântuirea.

Răbdarea îndulcește patimile trupului, sau durerile și întâmpină pe ale sufletului. Mânia, neînvoirea, pizma, ura, poftele rele nu află loc într-o inimă întărită prin răbdare, care este reazemul nemișcat al păcii.

Care este pricina tuturor păcatelor? dacă nu nerăbdarea și nesupunerea la jugul legii Domnului, care oprește aplecările noastre spre cele rele. Adam prin nerăbdare a păcătuit, când n-a vrut să se supună poruncii lui Dumnezeu și prin răbdare a se împotrivi dorinței celei rele, care l-a făcut călcător de poruncă. Nerăbdarea este pricina cea din toate zilele a greșelilor noastre.

Precum răbdarea este binele ce ni-l dă Iisus Hristos, zice Sfântul Ciprian, asemenea nerăbdarea este răul ce ne dă diavolul. Acest rău este atât de mare, încât răstoarnă din temelie turnul tuturor virtuților, pe care răbdarea l-a înălțat. Tu ești răbdarea mea, zicea Domnului Proorocul și Împăratul David, când era pradă mâhnirii duhului său. Dacă omul are totdeauna trebuință de ajutorul lui Dumnezeu, pentru a se abate de la rău și a face bine, cu atât mai mult are trebuință în nenorociri și în dureri. Toate cele mai frumoase maxime ale filozofiei veacului nu vor putea să ne învețe sau să ne aducă la acea desăvârșire a răbdării, pe care creștinul o scoate din sânul Dumnezeului răbdării și al mângâierii noastre și care nu se poate scoate din altă parte.

Dorire

Dă-mi mie, Doamne, a-mi deprinde sufletul întru răbdare. Fă ca nimic să nu schimbe în mine pacea Ta, care covârșește toată mintea. Cu ajutorul Tău, mă voi putea deprinde cu răbdarea, atât în cele mai mici nenorociri, cât și în cele mai mari.

Hotărîre

Totdeauna când oamenii mă vor asupri și mă vor nedreptăți și când felurite ispite vor năvăli asupra mea, îmi voi aduce aminte de Iisus, căci în mijlocul vrăjmașilor Lui, care-L împovărau cu defăimări și bătăi, El tăcea.

 

Gândul IX

al luptei cu întristarea

"Întristat este sufletul Meu până la moarte" (Matei, Cap. 26)

Ce noapte dureroasă, în care Fiul lui Dumnezeu a grăit aceste cuvinte! Oare durerile, suferințele și nenorocirile ce ne apasă pe noi în cursul vieții, au vre-o asemănare cu acele suferințe ale Mântuitorului nostru, care a luat asupra Sa fărădelegile noastre și S-a jertfit pentru păcatele noastre? Nimic nu lipsea din cele ce puteau pricinui cele mai cumplite dureri și agonie. Și ce sunt suferințele noastre alături de acestea? Când oare fruntea noastră a fost scăldată în sudori de sânge? Când ne-am aflat vreodată față în față cu ucigașii noștri? Când am fost dați la felurite pedepse? Când am fost amăgiți și vânduți de acei cărora le-am făcut bine? Și când am fost părăsiți de aceia, care trebuiau să ne ajute și să ne mângâie? Sau dacă am pătimit ceva de acest fel, ne-am lăsat oare în voia Domnului?

Întristarea este cea mai îngrozitoare din toate relele ce apasă sufletul. Este o durere atât de vie și atât de sfâșietoare, încât ne împiedică să ne folosim toate facultățile mintale, atacă deasemenea și puterile trupești și ne aruncă în tot felul de patimi și neputințe. Toate se fac nesuferite omului ce este trist, rănile sale sunt atât de sensibile, încât nu suferă nici cea mai ușoară atingere, o singură vorbă poate să le deschidă și să le facă să sângereze din nou.

Fiul lui Dumnezeu n-a vrut să rămână străin de suferințe, pentru ca să ne arate dragostea Sa și să ne învețe și pe noi a suferi. Sufletul Său a fost întristat până la moarte, adică până în clipa cea mai de pe urmă. Și ce a făcut El în această agonie, când curajul se părea că L-a părăsit? Se roagă, cere de la Părintele ceresc ușurare. Dar cu ce supunere! "Părintele meu, zice El, de este cu putință, treacă de la mine paharul acesta. Dar cu toate acestea, voia Ta să se facă, iar nu a mea".

Auziți voi, suflete deznădăjduite?

Iată pilda voastră! Iisus suferind se roagă, și voi asemenea trebuie să vă rugați. El cere slobozirea Sa, și voi puteți să o cereți pe a voastră, fără a vătăma virtutea lăsării în voia Sa.

Dar Iisus n-a fost ascultat, fiindcă trebuia să sufere pentru lume. El s-a supus și un înger din cer i s-a arătat, întărindu-L pe El. Supune-te și tu asemenea voinței Prea Înalte: hotărăște a te lăsa în voia Domnului, iar mângâierea și întărirea îți vor veni de sus. Vor fi mângâierile cerești. Nu trebuie să cauți altele, care adesea nu fac decât să-ți învenineze rănile.

Ce-i folosește sufletului deznădăjduit? Orice care-l face a se înălța către ceruri!

Dorire

O, Mântuitorul meu! eu unesc lacrimile mele cu acelea ce Tu ai vărsat în Grădina Măslinilor. Trimite pe îngerul meu păzitor, ca să mă întărească în această agonie, pe care sufletul meu este dator a o suferi!

Hotărîre

Îmi voi aduce aminte totdeauna de întristarea ce Tu ai suferit. Mă voi ruga cu aceleași cuvinte: "Părintele meu! de este cu putință, treacă acest pahar de la mine!"

Voi depărta din inima mea toată cârtirea și nemulțumirea, lăsându-mă în voia Ta și mângâindu-mă cu lucrarea faptei bune.

 

Gândul X

al pătimirii cu Hristos

"Dacă ne facem părtași suferințelor Sale, vom fi asemenea părtași și măririi Sale" (Romani 8)

Iisus Hristos ne-a făgăduit că în casa Părintelui ceresc sunt multe lăcașuri pregătite pentru noi. Acolo El ne-a trimis. Dar nu vom ajunge în aceste lăcașuri, dacă nu vom urma și suferințele Lui, precum Însuși zice: "Cel ce voiește să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze". O! câtă mângâiere pentru cei ce suferă! Ei merg în urma Mântuitorului, pe împărăteasca cale a Crucii Sale, al cărei sfârșit este veșnica bucurie și desfătare.

Dar pentru ce trebuie să pătimim cu Hristos, ca să ne împărtășim de mărirea Sa? Pentru că păcatele noastre nu pot fi răscumpărate decât prin suferințele din lumea aceasta. Cu toate acestea, relele întâmplări ale acestei vieți nu sunt nimic pe lângă bucuria ce ne așteaptă, numai să suferim cu răbdare și mulțumire.

Prin suferințele Sale, Iisus Hristos S-a făcut Răscumpărător al nostru, și numai prin suferințe noi ne putem face ucenici ai Lui. Pentru aceea apostolul Pavel zice: "Fiul meu, nu fii nebăgător-de-seamă de mustrarea Domnului, nici nu slăbi fiind certat de El! Că pe cine iubește Domnul îl ceartă și bate pe tot fiul pe care-l primește. De veți suferi certările ca niște fii, se va afla lângă voi Dumnezeu, căci care fiu este pe care nu-l ceartă tatăl său? Iar de sunteți fără certare, căreia s-au făcut părtași toți, iată sunteți din nelegiuire, iar nu fii adevărați" (Evrei, Cap. 12)

Din credința acestui adevăr de temelie al vieții creștinești, sfinții au tras curajul acela eroic, cu care s-au împotrivit tuturor ispitelor și durerilor pe pământ. Erau încredințați că numai acesta este chipul de a ne putea numi ucenici adevărați ai lui Hristos și a urma calea Lui, adică a pătimi împreună cu El. Credința lor era atât de tare, încât a pătimi și a muri pentru Hristos era dorința lor cea mai mare, și muncile și moartea le priveau ca pe o arvună a vieții celei veșnice. Ochii lor sufletești erau ațintiți necontenit la Hristos cel răstignit, Care a suferit ocări, scuipări, bătăi și, în sfârșit, moarte de ocară pe cruce. Această privire îi întărea în feluritele lupte și suferințe, la care erau supuși, pentru credința în El.

Ce vom zice de mulțimea creștinilor de astăzi, care suferă cu atâta nerăbdare și nemulțumire relele acestei vieți? N-avem oare noi de nimic a ne căi? N-avem noi nici un păcat de spălat? Bunătățile cerești au așa de puțin preț înaintea noastră? Și nu știm că răbdarea este trebuincioasă chiar pentru a viețui aici, pe pământ, mai liniștiți? Sfântul Ioan a văzut pe cei aleși intrând în Ierusalimul ceresc și, arătând, zice: "Veniți din necaz mare, aveau în mâinile lor ramuri de finic, care este semnul ucenicilor".

Nu căuta însă a te arunca intenționat în suferințe, căci aceasta este semeție și îndrăzneală. Dar primește cu supunere cele ce-ți vor veni, aducându-ți aminte că nu vei plăcea lui Dumnezeu decât urmând Fiului Său, Care a suferit toate fără cârtire.

Dorire

O, Iisuse! care Te-ai răstignit pentru mântuirea mea, fă ca să iubesc Crucea Ta, și să mor îmbrățișând-o.

Fă ca, ori de voi trăi, ori de voi muri, să fiu cu Tine! Învață inima mea a suferi.

Hotărîre

Îmi voi aduce aminte de întristarea ce apăsa sufletul Mântuitorului în vremea patimii Sale.

Mă voi ruga cu aceleași cuvinte cu care se ruga El: "Părintele meu, de este cu putință, treacă paharul acesta de la mine!".

Voi goni din inima mea toată întristarea, care nu va putea fi înfățișată lui Dumnezeu, că aceasta este neplăcută Lui.

 

Gândul XI

al sfintei cugetări

"Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu și m-am veselit" (Psalm 75)

Gândirea la Dumnezeu, în tulburările și durerile vieții, este pentru sufletul omului ceea ce este pentru toată făptura o rază de soare, după o furtună puternică. Aceasta răspândește posomorâta noapte a întristării, ridică puterile cele obosite și pe deasupra ne umple de o dulce mângâiere și bucurie. O, gândire dătătoare de viață! să-mi fii totdeauna de față în zilele nenorocirii! Fără tine nu voi fi în stare să port povara durerilor ce mă apasă.

Câte adevăruri mântuitoare ne descoperă gândirea la Dumnezeu, când se înfățișează întristatului nostru suflet! Toate nădejdile vieții viitoare ni se arată și îndulcesc amărăciunile noastre.

Oricât de des ar fi norul ce ne înconjoară, nu poate să ne ascundă vederea cerurilor. Și cine poate atunci să descurajeze pe acela care, ca Sf. Ștefan, întâiul mucenic, vede cerurile deschise și pe Iisus Mântuitorul lumii stând dea dreapta lui Dumnezeu! În acestă vreme ne așteaptă o viață fără sfârșit și o fericire veșnică după moarte, de vom viețui ca niște adevărați creștini.

Ce sunt suferințele care ne vin aici pe pământ? Vom putea oare să ne luptăm cu curaj, ca să câștigăm atâtea bunătăți?

Gândirea la Dumnezeu ne aduce aminte de datoriile noastre către El și de făgăduințele ce le-am făcut la Botez. Oare pentru ca să trăim în desfătări, de aceea am intrat în rândul ucenicilor lui Hristos cel răstignit? Nu suntem noi răscumpărați cu sângele și moartea Lui? Lepădând pe omul cel vechi al păcatului, nu ne-am îmbrăcat în omul cel nou?

Dacă semnul nostru este Crucea, să nu socotim că ni s-a dat ca să călătorim în viață pe un drum semănat cu flori. O! nu! ci cu spini și mărăcini. Curaj însă! Avem atâția bărbați mari, de toată vârsta și starea, care au pășit înaintea noastră pe calea suferințelor. Încercările și suferințele lor au fost mai aspre decât ale noastre; și iată, astăzi au intrat în odihna Domnului, unde ne așteaptă și pe noi.

Urmăm pe Israel care, fiind rob în Babilon, gemea în pământ străin, aducându-și aminte de Ierusalim. Să ne aducem și noi aminte de Ierusalimul ceresc, unde într-o bună zi vom fi chemați. Această cugetare va umple de bucurie inima noastră.

Săracii exilați! Ce altceva poate să ne bucure pe acest pământ al suferințelor, decât această mântuitoare gândire!

Dorire

Te voi căuta, o, Dumnezeul meu, și în durerile mele voi ridica mâinile către Tine, și nu mă voi amăgi.

Mă voi deprinde în cugetarea sfintelor Tale porunci și sufletul meu va fi strămutat ca afară de sine.

Hotărîre

Ce este mai dulce decât a-mi aduce aminte de Tine și a mă veseli? Îmi voi aduce aminte de Tine totdeauna! Pentru ce să descopăr oamenilor suferințele mele și să aștept ajutor și mângâiere de la cei neputincioși? Nu e mai bine să mă mărturisesc Domnului, Care este bun și a Cărui milă este veșnică?

 

Gândul XII

al prevederii

"Gata este inima mea Dumnezeule, gata este inima mea" (Psalm 8)

Să fim gata la toate întâmplările, ca nici una să nu ne prindă fără veste! Ba să mergem încă înaintea lor, printr-o înțeleaptă prevedere.

Cârmaciul iscusit știe, în mijlocul liniștii celei mari, să prevadă furtuna ce-i amenință corabia sa. Asemenea să fim și noi când ne merge bine. Să ne purtăm așa, ca și cum acestea ar trebui să se sfârșescă imediat. Atunci, orice nenorocire ar veni, suntem pregătiți. Relele de care ne temem, putem să le ocolim, fiind pregătiți să le purtăm mai cu curaj; dar un rău neprevăzut este mai anevoie de purtat, adesea devine chiar de nesuportat.

"Fiți gata!", zice sfânta Evanghelie.

Dar să nu ne închipuim însă, că a fi gata la orice ispite, înseamnă să ne tulburăm și să ne îngrijim peste măsură de relele ce pot să vină. Nu! Altceva este să prevezi cu înțelepciune viitorul și altceva să te tulburi și să fii neodihnit. "ajunge zilei răutatea ei". Cel ce nu prevede nimic, fiind prins fără de veste de întâmplări întristătoare, se va tulbura peste măsură. Sufletul său nepregătit este ca o ceată rău păzită, pe care vrăjmașul o cuprinde fără de veste. Acela care însă se află în neodihnă necontenită pentru viitor nu se bucură de nici o plăcere a vieții. Nu se folosește de timpul de acum, iar sufletul lui rămâne sterp de orice lucru bun.

Să unim dar, în toată viața noastră, înțelepciunea cu simplitatea. "Fiindcă zilele sunt rele", sau pot să ajungă rele, să împlinim în fiecare zi cu liniște datoriile noastre. Ce se va întâmpla mâine nu știm. La ce nu este expus omul în acest câmp de bătălie, pe care-l numim lume! Dar se cuvine să zicem, plini de încredere, cu Proorocul Împărat: "Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi teme? Voi nădăjdui către El în mijlocul umbrei morții".

Orice mi se va întâmpla, voi ridica ochii la cer, de unde va veni ajutorul meu, de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul.

Să fim gata la toate. Să ne bucurăm de binele care este în stăpânirea noastră, dar să nu ne robească. Să fim gata a pierde toate. Să ne aducem aminte că nu suntem decât niște călători pe acest pământ. Ar fi nebunie să ne statornicim aici, unde nu avem domiciliu stabil. Timpul nu se oprește niciodată și ne târăște cu el. Trebuie să mergem și pururea să mergem, până la sfârșit.

Dorire

Dumnezeul meu, mi se poate întâmpla ceva fără voia Ta? Nu, negreșit! Mă las dar cu totul în cârmuirea mâinii Tale.

Hotărîre

Voi întrebuința lucrurile acestei lumi, ca și cum nu le-aș întrebuința, că toate sunt trecătoare.

Mă voi supune la toate întâmplările vieții. Nu mă voi crede niciodată scăpat de relele ce sunt legate de soarta omului. Voi fi totdeauna gata, dar nu voi lăsa să mă stăpânească frica zadarnică, știind că bunătatea Ta priveghează asupra mea.

 

Gândul XIII

al prietenului răpit de moarte

"Învață a părăsi, pentru dragostea lui Dumnezeu, pe prietenul care îți este scump" (Urmarea lui Iisus)

Cel ce a aflat un prieten credincios, a aflat o comoară, zice Sfânta Scriptură. Dar să ne aducem aminte că, oricât de scump ne-ar fi acest prieten, nu putem să-l iubim decât ca pe un om muritor, căci moartea poate în fiecare zi să ni-l răpească.

Fericitul Augustin face o descriere plină de umilință despre durerea pe care i-a pricinuit-o, în tinerețile sale, pierderea unuia din prietenii săi: "Durerea ce m-a încercat, zice el, era ca o noapte adâncă ce cuprindea inima mea. Totul împrejurul meu îmi înfățișa icoana morții. Toate cele ce mi-au fost plăcute și înveselitoare, când trăia el și le împărțeam amândoi, mi-au devenit urâte și neplăcute. Ochii mei îl căutau în toate părțile și nu puteau să-l vadă. Singura mea mângâiere sunt lacrimile. Câtă vreme a trăit acela pe care-l iubeam, mi se părea că sufletul meu și al lui sunt de fapt unul singur, în două trupuri; iar pierzându-l, m-am dezgustat de viață, fiindcă nu trăiesc decât pe jumătate. Inima mea este sfâșiată. Sângerând de rana pricinuită de această pierdere, viața mi se pare o povară, pe care nu vreau să o mai suport; căci unde voi fugi, ca să scap de inima mea?"

Iată că prietenul, care este atât de dulce, poate să ajungă un izvor de amărăciuni și de dureri nemângâiate, când sufletul nostru pune toată dragostea sa într-o ființă supusă morții și o iubește ca și cum ar fi fără de moarte. Singurul mijloc de a scăpa de durerile peste măsură, ce le poate pricinui pierderea prietenilor noștri, este de a-i iubi pentru Acela, pe care nu-L pierdem niciodată. Întradevăr, nu are cineva ceva, decât ceea ce nu pierde niciodată, nici nu se teme că va pierde.

Să iubim dar pe prietenii noștri, în și pentru Dumnezeu, Care ni i-a dat. Să ne bucurăm de vederea lor, cât ne va fi iertat. Să trăim cu ei pe pământ, iar dacă moartea i-a răpit dintre noi, să continuăm a-i iubi în sânul lui Dumnezeu, unde ei au schimbat nenorocirile și durerile de aici, cu bucuriile cele nesfârșite și veșnice. Ei trăiesc într-un loc unde nu este durere, nici întristare și nici schimbare. Moartea n-a rupt legăturile ce ne uneau, ci le-a făcut veșnice. Să hotărâm dar, a iubi pe Dumnezeu și pe prietenii noștri, care ne fac bine, pentru Dumnezeu. Să privim orice altă dragoste pământescă ca o slăbiciune primejdioasă a firii noastre, de care nu vom putea fi siguri niciodată, dacă nu se leagă cu voia lui Dumnezeu.

Dorire

Dumnezeule! fă ca să iubim numai pentru Tine și prin Tine, căci în acestă lume, supusă atâtor schimbări, ce putem nădăjdui statornic afară de Tine?

Hotărîre

Vreau să iubesc numai pentru Dumnezeu. Voi privi ca o slăbiciune vătămătoare orice dragoste împotriva voii și dragostei lui Dumnezeu.

 

Gândul XIV

al mamelor îndurerate

"Eu voi merge la el, iar el nu se va întoarce la mine" (II Regi, Cap. 12)

Este o durere alături de care pierderea bogățiilor, a cinstei, a sănătății și chiar a vieții, par mici. Este aceea care sfărâmă inima, care te face să verși lacrimi, precum vărsa Rahil și mama lui Tovie, lacrimi amare, pe care Sfânta Scriptură le numește nemângâiere. Aceasta este durerea mamelor... Rahil plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai erau.

O, mame creștine! Ce cuvinte pot întrebuința aici decât tăcerea! Durerea ce vă apasă nu se poate simți în toată puterea ei decât de voi și niciodată nu se poate rosti. Cum poate cineva să descrie durerea ce sfâșie pieptul unei mame? Ființa care îi aducea mulțumirea, plăcerea și nădejdea vieții ei, nu mai este! I s-a răpit floarea vârstei, și nu va mai veni. O, mamă nemângâiată! vei merge tu la copilul tău! Ochii tăi nu vor mai vedea pe pământ pe copilul tău, nu vei mai auzi glasul lui cel iubit. Dar religia ți-l arată în sânul lui Dumnezeu, unde, ca într-un liman sigur și liniștit, se bucură că a scăpat de relele și de durerile acestei lumi.

Ai toată dreptatea să te întristezi și să plângi pentru această pierdere; dar nu plânge ca aceia ce n-au nădejde. Încetează să cauți pe pământ ceea ce nu vei putea să mai afli. Ridică-ți ochii la cer, și dacă ochii tăi obosiți de lacrimi se întorc iarăși către pământ și către lucrurile ce te înconjoară, oprește-i asupra Crucii, unde vei vedea chipul Celui mai ales din fiii omenești, care își dă duhul în brațele celei mai duioase mame! Sabia ce-ți pătrunde inima nu va străbate mai departe decât a pătruns inima Presfintei Fecioare. Vezi pe aceasta maică duioasă lângă Crucea dumnezeiescului său Fiu. Ca și El, ea zice Părintelui ceresc: "Fie voia Ta, iar nu a mea!"

Iată pilda ta. Fă și tu ca Sf. Fecioară Maria. Iubește și suferă ca ea! Stai împreună cu ea lângă Crucea Domnului! Numai acolo vei afla ușurare durerilor tale nemângâiate.

"El nu va mai veni la tine, dar tu vei merge la el". Câtă mângăiere în acest dulce gând! Acele persoane, atât de dragi și scumpe, care au încetat de a mai trăi cu noi, au trecut într-o lume mai bună, unde noi îi vom vedea iarăși. Despărțirea nu este veșnică; căci moartea veșnică este numai moartea în păcate. Noi îi vom regăsi pe cei ce au adormit întru Domnul. Îi vom afla spre a nu-i mai părăsi niciodată. Dumnezeule! când va veni această mult dorită clipă?

Dorire

Eu cred cu statornicie că voi vedea bunătățile Tale în pământul celor vii. Cine-mi va da aripi ca de porumbel și voi zbura la locul odihnei mele? zicea profetul David.

Hotărîre

Pentru ce să mă supună întristarea, ca pe cei ce n-au nădejde? Gândirea mea va afla totdeauna mângâiere, știind că cei ce au trecut din această lume sunt în sânul lui Dumnezeu, unde mă așteaptă și pe mine.

 

Gândul XV

al luptelor vieții

"Viața omului pe pământ este o luptă" (Iov 6)

De va căuta omul împrejurul său sau se va coborî în inima sa, află pretutindeni lupte. Păcatul a gonit pacea, care este rodul dreptății, și a făcut din această lume un câmp întins de bătălie, unde patimile muritorilor se izbesc necontenit.

Este o luptă întru cele din lăuntru ale omului, în care materia, sau trupul cel stricăcios, are dorințe cu totul potrivnice duhului. Și această luptă ține până când moartea rupe legăturile ce unesc sufletul cu trupul.Așa cum nu poate fi niciodată armonie într-o societate alcătuită din oameni răi, așa nu va fi armonie în aplecările și dorințele inimii noastre, câtă vreme vom fi supuși domniei patimilor. Totdeauna va fi în noi o luptă și o tulburare, care nu vor cunoaște nici o opreliște.

Iar în afară, omul este în luptă cu semenii lui. Iubirea de sine a sfărâmat unirea pe care Dumnezeu a pus-o în societatea primitivă a oamenilor. Mândria vrea să domnească peste toți. Iubirea de sine voiește să tragă tot la sine. Fiecare își caută interesele sale în paguba altora.

Pizma, gelozia, certurile, ura, răzbunările frământă ticăloasa omenire și nu-i lasă nici un minut de odihnă. În tot locul stăpânesc fricile, ocările și durerile apăsătoare.

Iată cum se scurge toată viața omului, al cărei fond nu este decât neodihnă și urîciune, cu toate silințele noastre de a o înfrumuseța și de a o face plăcută.

Un jug greu, zice Sfânta Scriptură, apasă pe fiii lui Adam, din ziua în care au ieșit ei din sânul familiei lor, până când se vor întoarce în pământ, care este mama comună a tuturor. Omul, prin greșelile lui, nu încetează să îngreuneze acest jug; în fiecare zi el adaugă durere peste durere, căutând ușurarea și mântuirea în altă parte decât acolo unde este izvorul păcii și al fericirii. A! de am cunoaște darul lui Dumnezeu, și dacă am căuta să ne unim cu Cel ce a zis: "Veniți către Mine toți cei întristați și pe care povara nenorocirilor vieții vă apasă, și Eu vă voi odihni pe voi". Dar vai! lumea îmbătrânește în necredință și în suferințe, până ce în sfârșit mormântul se deschide, ca să ne înghită, după o viață scurtă și rea.

Dorire

O, Dumnezeule bun! Fă ca, după ce am trăit - cum zice acel sfânt Patriarh - zile puține și rele aici pe pământ, să ne odihnim după moarte în sânul Tău.

Dă-ne timp de repaus, în mijlocul luptelor vieții, ca să cugetăm la Tine, mai înainte de a ne duce; căci nu vom mai fi mult pe pământ.

Fă ca să ne luptăm în așa fel ca să biruim și să primim de la Tine răsplătirea suferințelor.

Hotărîre

Vrând să am odihnă pe pământ,

Mă voi sili să am pace cu mine și cu alții.

Nu voi înceta să priveghez și să mă lupt, căci vrăjmașul totdeauna pândește, și știe să se folosească și de cea mai mică neglijență a mea.

Însă mai întâi mă voi lupta ca să mă birui pe mine, adică aplecările și patimile ce mă bântuie și vor să mă supună; iar după aceea va fi foarte ușor să birui pe vrăjmașii din afară.

 

Gândul XVI

al dârzeniei

"Câtă vreme purtăm acest trup stricăcios, nu vom putea scăpa de păcate" (Urmarea lui Iisus, Cartea I, Cap. 22)

Păcatul este nedespărțit de neputincioasa noastră fire și tot așa și durerea. Acesta este un trist adevăr, însă nu putem face în toată viața noastră pe pământ decât să ne luptăm, atât împotriva suferințelor materiale, cât și împotriva păcatului. Să nu ne lăsăm deci înfrânți de diversele ispite ce ne vor înconjura, ca nu cumva vrăjmașul, aflându-ne slabi, să ne piardă. Viața pământească este un adevărat război, în care luptătorul este totdeauna în primejdie de a fi rănit. Singurul lucru care trebuie să ne mângâie este că cel ce se va lupta necontenit, cu curaj și luare aminte, este sigur de biruință în cele din urmă și, cu ajutorul lui Dumnezeu, va rămâne stăpân pe câmpul de luptă.

Nestatornicia și slăbiciunea la care suntem supuși și care fac ca greșelile, de care ne-am căit ieri, să le repetăm azi, sunt pricinile de căpetenie ale păcatelor noastre. De aceea Sf. Pavel se ruga să fie izbăvit de trupul morții, care-l trăgea spre păcat.

Cât suntem de neputincioși! Noi nu putem avea niciodată statornicie neclintită în hotărârile noastre cele bune. De multe ori ne luptăm cu curaj împotriva vreunei patimi ce ne bântuie și, după ce ne credem scăpați de ea, numai puțină ispită să vină și cădem iarăși, poate o cădere și mai mare.

Cu toate acestea să nu ne descurajăm niciodată, altfel vrăjmașul ne va birui mai ușor. Să facem ceea ce putem și pentru ce nu putem, să cerem ajutorul Domnului. Sf. Pavel apostolul cerea de la Domnul ca să depărteze ispita de la el, dar acestă cerere nu i-a fost împlinită. Căci i s-a zis: "destul îți este darul Meu, că puterea Mea întru neputințe se săvârșește!" Și s-a supus, luptându-se până în sfârșit. Să ne supunem și noi, că aceasta e soarta noastră.

Numai prin răbdare și printr-o luptă neîncetată vom putea câștiga biruința.

Să nu uităm însă, pentru mângâierea noastră, că nu ne luptăm singuri. Este Cel ce se luptă împreună cu noi și Care S-a luptat singur pentru noi, Cel puternic, care a biruit lumea. Și cine poate deznădăjdui având un ajutor atât de tare?

Dorire

Dumnezeule! Viața nu este decât osteneală și durere. Nu ne lipsi nici o clipă de ajutorul Tău! Nu ne lăsa să cădem în ispite, ci ne apără cu puterea Ta.

Hotărîre

Noi ne vom aduce aminte totdeauna de acest cuvânt al Tău: "Privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispite".

Oricât de grea ar fi lupta, care ne stă înainte, nu ne vom descuraja, fiindcă Tu ești ajutorul nostru.

 

Gândul XVII

al credinței neșovăielnice

"Unde este Dumnezeul tău?" (Psalm 41)

Această întrebare, pe care o auzea neîncetat Proorocul și Împăratul David de la vrăjmașii lui, îl făcea să verse lacrimi ziua și noaptea. În mijlocul nenorocirilor de care se vedea apăsat, singura lui mângâiere era de a-și aduce aminte de Dumnezeu. "Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu, zicea el, și m-am veselit". Cu toate acestea, totul părea întocmit spre a-i răpi această mângâiere atât de dulce. Vrăjmașii săi, văzându-l gonit și silit să fugă pentru a se ascunde de însuși fiul său, îi aduceau aminte, în batjocură, de credința și nădejdea sa în Dumnezeu.

Unde este Dumnezeul tău? - îi ziceau ei - acel Dumnezeu pe care tu îl socoteai ajutorul și scăparea ta? Să te scape acum din mâinile noastre!

Aceste cuvinte deșarte n-ar fi pătruns până în inima Sf. Prooroc David, ci le-ar fi respins, dacă n-ar fi auzit răsunând aceste cuvinte chiar înlăuntrul lui, povara suferințelor devenind astfel și mai apăsătoare.

Ce stare dureroasă! Afară vrăjmașii care-l defăimau, arătându-i starea de părăsire în care se afla, cu toată credința sa în Dumnezeu și paza Legii Lui, iar în sufletul său, vrând să caute mângâiere, nu afla decât îndoială și lupte. Nu se ridicau în acel suflet, zguduit de furtunile ispitelor și plin de durere, decât gânduri posomorâte, care, unite cu vrăjmașii lui, îi strigau: "Unde este Dumnezeul tău? El Și-a retras apărarea și darul Său! Ce-ți folosesc acum toate faptele tale cele bune? Fugi dar în singurătate, depărtează-te în munți pustii, ca o pasăre gonită de vânători; și cine știe dacă și acolo vei scăpa de primejdia ce te amenință!"

Câți drepți se află în aceleași suferințe chiar și în ziua de astăzi! Iar lumea, martoră suferințelor lor, nu arată nici cea mai mică compătimire. Suferințele lor sunt chiar un fel de triumf pentru vrăjmașii binelui. "Unde este Dumnezeul lor? - strigă ei în batjocură - ce le folosește astăzi că s-au deosebit de ceilalți printr-o viață pilduitoare și de jertfire? că au împlinit cu credință datoriile religioase? că au vrut să devină cei mai cinstiți oameni?" Dar ce e și mai trist, este că poate chiar și în inima acelor drepți se ridică gânduri de murmur și de descurajare. "Unde este dar Dumnezeul meu? M-a părăsit oare în prada atâtor rele nesuferite?", așa strigă dreptul obosit de dureri.

O, voi! care vă aflați pradă cumplitelor dureri, a patimilor și suferințelor! Vărsați înaintea Domnului rugăciunile voastre, spuneți-I Lui necazul vostru, cum făcea Împăratul David, și credeți, plini de nădejde, că suferințele voastre vor trece. Zilelor furtunoase urmează zile senine; și de veți răbda cu curaj, veți vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii, în corturile drepților, unde cântări de veselie vor urma suspinelor și lacrimilor ce le-ați vărsat pe pământ. Încă puțină răbdare și Domnul se va arăta în ajutorul vostru, veți vedea fața Lui și vă veți bucura.

Dorire

O, suflete al meu! În mijlocul suferințelor și al durerilor ce te apasă, înalță-te către Făcătorul tău, fii mai presus decât vrăjmașii tăi!

Hotărîre

Cele pământești sunt trecătoare, voi aținti privirile către ceruri și mă voi ruga neîncetat cu David: "Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, să nu-Ți întorci fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă" (Psalm 142). Drumul rămas de alergat este foarte scurt, și Domnul este aproape de mine, ca să mă întărească.

 

Gândul XVIII

al păcii sufletești

"Să nu se tulbure inima voastră" (Ioan)

Cum este cu putință, ca să nu se tulbure inima, când păcatele noastre vor fi totdeauna înaintea noastră? "Păcatul meu înaintea mea este pururea". Poate să se bucure de pace cel ce n-a trăit în nevinovăție? Poate negreșit, dacă, adânc căindu-se, va fi zis adesea cu David: "Greșit-am Domnului"! Numai pentru cel ce nu urmează această regulă, sufletul aceluia se va afla în tulburare nenorocită, care este chinul vieții. "Întru mustrări, pentru fărădelegi, ai pedepsit pe om și ai subțiat ca pânza de păianjen zilele lui".

Omul este din fire supus la slăbiciuni și greșeli. Păcatul este pentru om; dar a nu se mai pocăi și, ce este mai rău, a deznădăjdui este pentru satana, fiindcă numai el a pierdut tot, chiar și nădejdea. Deznădejdea este iadul pe pământ. Veșnicul vrăjmaș al neamului omenesc ar vrea ca să ne facă să suferim muncile iadului și în viața aceasta chiar; și după ce ne-a târât în păcate, își dă toată silința să ne insufle deznădejde. Mai înainte de a cădea în cursele lui, ne orbește, ca să nu vedem dreptatea judecății lui Dumnezeu, și, îndată ce am păcătuit, ne face să vedem vina în toată asprimea ei, cum și el însuși o vede.

Inimi care ați fost amăgite și căzute în păcate, uniți-vă și plângeți, dar nu vă aruncați în păcatul deznădejdii! Căci deznădejdea nu vine de la Dumnezeu, pe care apostolul Îl numește Dumnezeul păcii. Cădeți înaintea Aceluia, pe Care L-ați mâniat, și El vă va da bucuria mântuirii Sale. După ce ați defăimat mărirea Lui prin greșelile voastre, aruncați-vă înaintea bunătății Sale, vărsați lacrimi, și dragostea Sa este gata să vă primească.

Nu credeți că ați pierdut tot, dacă ați căzut în oarecare greșeli, de care, căindu-vă, veți primi iertare - este mai rea deznădejdea, decât cele mai grele păcate. Aduceți-vă aminte că virtutea unui mare număr de oameni stă nu întru a nu fi păcătuit, ci mai ales întru a se ridica îndată după păcat și a se îndrepta. Un suflet descurajat este cu totul în puterea vrăjmașilor mântuirii sale; este ca ostașul care, în loc să se lupte, aruncă armele și se predă.

Fie-ți păcatele totdeauna înaintea ta, ca să te ții în umilință și în neîncredere față de tine însuți. Căința să-ți fie nemărginită, dar deznădejdea inima ta să nu cuprindă. Pocăința are bucuriile ei și lacrimile pe care le trage din inimă sunt mai mângâietoare decât oricare mângâieri omenești.

Dorire

Doamne al milei! Tu cunoști slăbiciunea firii noastre, deci nu defăima inima mea cea umilită și smerită!

De mila Ta este plin pământul și bunătatea Ta acoperă cerurile.

Fă Preabunule ca să nu mă descurajez, oricât de mare ar fi numărul greșelilor mele! Dă-mi cuget de pocăință și de îndreptare!

Hotărîre

Voi depărta de la mine gândurile deznădejdii și ale fricii, care sunt împotriva bunătății și milostivirii Tale celei nemărginite. Însă mă rog Ție: luminează pașii mei și-i îndreptează pe cale poruncilor Tale celor prea sfinte și mântuitoare.

 

Gândul XIX

al bunei mâhniri

"M-am plecat și m-am gârbovit către pământ; toată ziua umblu plin de mâhnire" (Psalm 33 - 6)

Pricina acestei dureri adânci a proorocului David era aducerea aminte de păcatele sale, care ajunsese să fie o povară apăsătoare pentru inima lui. Celelalte suferințe ale lui nu erau nimic în comparație cu aceasta. Și, într-adevăr, ce este mai dureros și mai umilitor pentru suflet decât gândul că L-am mâniat pe Dumnezeu cu păcatele noastre, și-L mâniem în tot ceasul? Dacă am avea a ne căi numai pentru trecut, dacă în timpul de față am fi mai îndreptați și dacă am fi încredințați că în viitor vom avea mai puține pricini de a ne mustra conștiința, durerea noastră ar fi oarecum mai ușoară. Dar gândul muritorului se pleacă spre cele rele din tinerețea lui, și relele obiceiuri se fac fire, de nu vom lupta cu statornicie pentru a le birui.

Nu trebuie să ne părăsească niciodată întristarea că am mâniat pe Dumnezeu cu păcatele noastre și am călcat poruncile Lui cele sfinte. Dar o inimă sfâșiată de cunoștința greșelilor se cuvine să o sprijinim prin curaj și nădejde în Dumnezeu, iar nu să facem ca, prin deznădejde, rănile pricinuite de păcate să sângereze din nou. Va fi destul să ne aducem aminte că, dacă păcatele noastre sunt multe și mari, mila lui Dumnezeu este nemărginită, pentru cei ce se pocăiesc. El a venit în lume să caute oaia cea rătăcită. El a zis că: "n-au trebuință cei sănătoși de doctor, ci cei bolnavi" și că n-a venit să cheme pe cei drepți la pocăință, ci pe cei păcătoși. Smerește-te deci, muritorule, înaintea lui Dumnezeu! Cunoaște-ți greșelile, fără a te înspăimânta de căderea ta! Ai căzut? Scoală-te! Că dacă a păcătui este în firea omului, nu mai puțin stă în puterea lui să se pocăiască și să se îndrepteze.

Dorire

Să mergem după Iisus, Care ne cheamă zicând: "Veniți către Mine toți cei osteniți și obosiți de păcate, și Eu vă voi odihni pe voi"! O! cât este de bun Dumnezeul lui Israil celor drepți la inimă!

Hotărîre

De aceea să ne smerim înaintea Lui pentru greșelile noastre. Însă nu trebuie să ne descurajăm, nici să deznădăjduim. Căci El este gata să ne primească, numai de vom avea căință și întoarcere adevărată; fiindcă El cunoaște neputința și slăbiciunea firii noastre omenești - și acolo unde se înmulțește păcatul, acolo prisosește și darul Său.

 

Gândul XX

al nedespărțirii de Iisus

"Doamne, noaptea se apropie; rămâi cu noi" (Luca 24)

Cu aceste cuvinte, cei doi ucenici din Emaus se sileau să oprească la ei pe Domnul, cu care călătoreau împreună. Deși nu-L recunoscuseră încă, inimile lor se aprinseseră la auzul dumnezeieștilor Sale cuvinte. Ziua se pleca spre seară și ei, trași de o putere nevăzută, rugau pe Mântuitorul lumii să rămână cu ei.

Fericit și de o mie de ori fericit este omul care se află aproape de Iisus, când zilele de bucurie vor înceta să mai strălucească pentru el, când noaptea nenorocirilor și a durerilor se va apropia, iar el face totul pentru a-L ține lângă sine pe bunul Iisus, zicându-I asemenea ucenicilor: "Doamne, noaptea se apropie; rămâi cu noi!"

Prin credință, nădejde și dragoste vom ține pe Iisus lângă noi. În acest chip ne vom face vrednici ca să se arate nouă și să petreacă întru noi, ca să ne mângâie în întristări și nenorociri.

Ce vom face fără El, când ne înconjoară noaptea cea întunecoasă a durerilor și a ispitelor de tot felul? Dar fiind El cu noi, de ce avem a ne teme? Nu este El lumina și pacea lumii? Inima noastră, apăsată de suferințe și mâhnire, s-ar sfărâma, dacă ar fi lăsată să reziste singură. Dar când va răsuna în ea glasul Cuvântului, se va aprinde de dragoste, ca și cele ale ucenicilor din Emaus. Atunci ce-i mai pot face loviturile întristătoare ale vieții?

"Doamne! noaptea se apropie". Să ascultăm pe Iisus, Care ne lămurește că noi nu putem câștiga Împărăția lui Dumnezeu decât prin suferințe, fiindcă El Însuși a suferit până la moarte, ba încă moartea Crucii! De vom asculta cu luare aminte dumnezeiescul Său glas, câte lucruri mântuitoare ne va învăța privitoare la fericirea noastră, și în viața aceasta și în cea viitoare! Învățăturile Sale nu pricinuiesc niciodată dezgust ori neplăcere. Odată dacă L-a ascultat cineva, nu se mai teme decât să nu-l părăsească. "Rămâi cu noi"! Cuvintele Sale fac inima să nu mai simtă nimic altceva decât dragostea Sa. Ce ne pasă atunci de cele ce se petrec înafara noastră? suntem nebiruiți de tulburare și de descurajare, fiindcă toate cuvintele lui Iisus îndulcesc amarul suferințelor noastre.

Dorire

Doamne, Doamne! rămâi cu noi, că noaptea se apropie, această noapte în care nu vedem ce putem face. Dar dacă Tu vei fi Lumina noastră, de cine ne vom teme?

Hotărîre

Mă voi depărta adesea în singurătate, ca să aud cuvintele Tale. În mijlocul durerilor care mă întristează, cea mai mare suferință ar fi dacă Te-ai depărta de mine.

Mă voi sili deci să Te țin aproape de mine prin răbdare, supunere și lăsare cu totul în voia Ta cea sfântă.

 

Gândul XXI

al tăriei sufletului

"Nu ne vom teme, când se va tulbura pământul" (Psalm 15)

Creștinul, întemeiat pe nădejdea în Dumnezeu, este neclintit în mijlocul tulburărilor acestei vieți. Lui nu-i lipsește niciodată puterea, curajul și mângâierea. În inima sa domnește o pace, pe care nimeni nu poate să i-o răpească, știind că soarta lui se cârmuiește de Cel Preaputernic, fără a Cărui voie nimic nu se poate face.

Nu este așa însă cu aceia care sunt lipiți de lume. Ei sunt supuși la toate prefacerile și tulburările. Războaiele, nenorocirile obștești, morțile, loviturile împotrivitoare ale soartei și alte atâtea rele care acoperă pământul îi umple de amărăciune necontenită. În tot cursul vieții suferă și ajung la ceasul cel mai de pe urmă, fără a fi gustat o clipă de fericire.

Creștinul nu este împilat de nici o împotrivire, zice sfântul Ciprian, nici de nenorociri obștești și nici de cele ale insului. Trăind mai mult în duh decât în trup, biruiește slăbiciunile trupului, prin tăria sufletului. Are răbdarea tare, pe care i-o dă religia. Este totdeauna mulțumitor și recunoscător lui Dumnezeu. Privește cu același ochi și cele bune din viață, cât și relele. Fără a pierde vreodată liniștea sufletului său, rămâne neclintit în mijlocul furtunilor lumii și așteaptă în pace timpul liniștit al împlinirii dumnezeieștilor făgăduințe. Credința și nădejdea sa îl sprijină și-l ridică din mijlocul ispitelor lumii. Virtutea sa rămâne statornică și nemișcată, iar inima sa este întărită de o putere dumnezeiască.

Dacă se întâmplă vreodată ca să slăbească în nenorociri, îi va fi destul să ridice ochii la cer, să ceară ajutorul Atotputernicului, și se înalță, fără zăbavă, mai presus de orice ispită și nenorocire.

Dacă religia nu ar fi de nici un alt folos omului, decât numai să-l facă mai puternic decât ispitele și întâmplările întristătoare ale vieții, și tot am putea să o numim, fără teama de a greși, binefăcătoarea neamului omenesc.

Deci să plângem soarta celor ce sunt lipsiți de această mângâiere, pe care o poate afla muritorul pe pământ, atunci când oamenii îl părăsesc cu totul, ori nu sunt în stare să-i ajute.

Religia are în sine balsamul vindecător al tuturor rănilor ce le pricinuiesc nenorocirile și durerile sufletești.

În vremea când valurile ispitelor, înălțându-se până la nori, ne amenință cu înecul, când furtuna suflă mânios peste capetele noastre și când pieirea noastră pare sigură, numai la limanul religiei aflăm scăpare. Atunci Cine altul poate să poruncească mării și vânturilor să se liniștească? Numai Domnul puterilor!

Dorire

Fericiți sunt cei ce, în vremea zilelor de durere, au învățat să găsească scăpare în ajutorul și umbrirea Celui Preaînalt, ascunzându-se în corturile Lui în ziua răutăților, cei ce strigă cu David: "Domnul este scăparea mea și Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?"

Hotărîre

Eu voi trăi în buna credință și voi păși cu curaj peste toate piedicile. Îmi voi întări inima și voi chema ajutorul Celui Preaputernic.

 

Gândul XXII

al celor cinci minute

"Încă puțin timp" (Ioan, Cap. 16)

Religia nu cere de la noi nesimțire în nenorociri, ea se împacă foarte bine cu natura noastră, care ne aruncă adesea într-o mâhnire covârșitoare, și nu se apropie decât de cei ce nu mai au nădejde. Însă deznădăjduiască-se numai aceia care nu așteptă altă viață și cei care se desfată în toate plăcerile și bucuriile, în viața aceasta trecătoare.

Creștinul știe că el este călător aici, pe pământ, și că timpul încercării se va sfârși odată. În mijlocul suferințelor și al necazurilor vieții, el aude pe Mântuitorul, Care-i spune, ca altădată Apostolilor: "Încă puțin timp și Mă veți vedea". Această făgăduință îl mângâie și îi ridică și curajul cel pierdut. Ce sunt câțiva ani ori câteva luni în comparație cu vecia? Ce om nu ar primi să sufere cea mai cumplită durere, timp de cinci minute, cu condiția însă ca după aceea să se bucure de cea mai mare fericire pe pământ, timp de cinzeci de ani? Ei bine, de vom cugeta serios, vom cunoaște că viața cea mai lungă, în alăturare cu veșnicia, este mai puțin, incomparabil mai puțin decât cinci minute față de cinzeci de ani. Să ne aducem aminte de atâția drepți, care au suferit pe pământ, și acum se bucură în ceruri de sute și mii de ani. Cât de scurt trebuie să li se pară acum timpul suferințelor de pe pământ, în alăturare cu nemărginitul timp, în care se veselesc și se vor veseli de vederea feței lui Dumnezeu și de bunătățile cerești, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inimă de om nu au ajuns!

"Încă puțin timp"! Deci curaj și răbdare! Să ridicăm ochii și vom vedea limanul la care o să ajungem; nu suntem departe, se poate ca o suflare de vânt prielnic să ne ajute să intrăm în acest liman, mai înainte de a ne gândi noi.

Să plecăm urechea, căci suntem așa de aproape de țărm, încât putem să auzim cântările de veselie ale celor ce ne-au luat-o înainte. Încă puțin timp și vom uita durerile pe care a trebuit să le suferim în timpul călătoriei noastre.

Câte rele și ce suferințe nu poate îndulci această mântuitoare cugetare! Aceasta a pricinuit sfinților răbdarea cea neclintită. Ei au cunoscut, așa cum ne zice Sf. Pavel, că nu sunt vrednice pătimirile vremii de acum, față de slava ce ni se va descoperi nouă.

Creștine! privește viața ca pe o scurtă călătorie și trage din ea concluzia că toate sunt deșertăciuni: suferințele ca și plăcerile, cu deosebirea că numai plăcerile, chiar și nevinovate, după ce trec, lasă un pustiu în suflet - iar suferințele pot să-ți aducă mult folos sufletesc.

Dorire

O! cine n-a învățat la școala suferințelor, nu știe nimic! Către aceasta de vei răbda, mulțumind, vei câștiga viața cea veșnică.

Hotărîre

Așadar, când vin zile de dureri și ispite, întărește-te întru Domnul, Care a suferit pentru tine! Rabdă cu mulțumire, aducându-ți aminte de aceste cuvinte ale Lui: "Încă puțin timp și Mă veți vedea"!

 

 

Încrede-te în Dumnezeu
în nenorociri, și te roagă Lui!

 

Dumnezeule și Domnul meu! Tu ești tot numai dragoste. Către Tine vin și chem ajutorul Tău. Inima mea este plină de întristare. Tu mă poți ajuta și cred că mă vei ajuta, că Tu ești Dumnezeul meu, și cel ce are nădejdea întru Tine, nu se va rușina. Preabunule, Tu ai poruncit să batem și ni se va deschide. Iată, acum bat la ușa milostivirii Tale și-Ți cer apărarea. Tu ești Domnul și Părintele meu și nu vei lepăda pe fiul Tău.

Este adevărat că am călcat adesea poruncile Tale sfinte, dar îmi cunosc greșeala și mă întorc la Tine, căci aceasta o ceri în Sfânta Ta Evanghelie.

Vin către Tine. Întinde-Ți brațul milei Tale, Părinte îndurate! Sunt încredințat că nu mă vei lipsi de ajutorul Tău cel puternic, că Tu ești tot dragoste. Tu ai sădit acestă dragoste în inima muritorilor și le-ai poruncit să se iubească. Tu, Preabunule, ai poruncit să facem bine fraților noștri, să mângâiem pe cei ce sunt în nevoi și pe cei ce suferă. Cunoști, Stăpâne, că, de am făcut vreun bine, este numai prin ajutorul și puterea Ta. Și acum, când sunt în durere și întristare, oare nu voi afla scăpare și ajutor de la Tine?

Tu ai zis, Dumnezeule: "Ceea ce veți face unuia din cei mai mici dintre voi, Mie ați făcut". Aducându-ți aminte de această făgăduință a Ta, binevoiește a o împlini. Tu cunoști inima și voința mea, știi că totdeauna am suferit cu cei ce suferă, am plâns cu cei ce plâng, am întins mână de ajutor celui sărac și neputincios, am sfătuit pe cel necunoscător și prost, și am sprijinit pe cel ce se poticnea să cadă. Toate acestea le-am făcut nu cu puterea mea, ci cu a Ta Preabunule. Nu le arăt aici ca să mă laud ca fariseul, ci ca să dezvelesc înaintea Ta cele ascunse ale inimii mele și să-ți cer ajutor și mângâiere, în durerea care mă apasă.

Cu aceste simțăminte, alerg la ajutorul Tău și-Ți cer scăpare. Nu cer nimic împotriva voii Tale celei sfinte. Mă las cu totul în bunătatea Ta, fiind încredințat că Tu mă vei scăpa, dacă aceasta va fi de folos mântuirii mele. Dacă însă, în tainele Tale, Tu ai hotărât să prelungești suferințele mele, trimite-mi, Preaputernice, curaj ca să sufăr fără cârtire, așa cum au suferit pe pământ atâția aleși ai Tăi. Nu vreau să calc niciodată în mod conștient vreo poruncă a Ta. Iartă-mi însă, Preaîndurate, greșelile pricinuite din neștiință, rătăcire și slăbiciune - fiindcă inima mea este totdeauna a Ta și, greșind, mă întorc neîntârziat la Tine.

N-am nădăjduit niciodată în ajutorul omenesc, ci întru Tine, Care povățuiești inimile și pașii noștri. Nu m-am mândrit niciodată pentru binele pe care l-am putut face, știind că binele vine de la Tine, Care ești izvorul a toată bunătatea - numai răul este lucrul omului.

Voia Ta este ca toate făpturile Tale să fie fericite, Doamne. Fă ca nenorocirile care mă apasă să-mi fie de folos sufletesc și mântuitoare experiență. Tu ai zis că nu voiești moartea păcătosului și ești gata să-l primești pe cel care se întoarce la Tine cu inimă umilită. Nu mă părăsi în durerea ce mă apasă, o Dumnezeule puternice! Dă-mi mijloace să mă ridic și să fiu folositor, atât mie, cât și fraților mei oameni. Făptura mâinilor Tale Te strigă cu durere! Fiul cel rătăcit se aruncă în brațele Tale părintești. Îl vei lepăda oare de la Tine? O, nu! Aceasta nu se potrivește bunătății și îndelungii răbdării Tale. Credința mea este tare în făgăduințele Tale, ca și nădejdea mea în milostivirea Ta cea nemărginită, iar dragostea mea nu se dezlipește de Tine, Care ești tot numai dragoste.

Plin de această cunoștință, cred că bunătatea Ta nu mă va părăsi până în sfârșit.

[image]