[image]

MÂNGÂIETORUL
celor întristați, bolnavi și bătrâni

PROLOG

Cuvânt însoțitor la ediția din 1942

Prefața la ediția din 1915

Notă la această ediție

Înainte cuvântare - prefața autorului

 

CUVÂNT ÎNSOȚITOR

la ediția din 1942 d.H.

În lumea negustorilor, totdeauna s-au găsit suflete adânc plecate spre închinarea lui Dumnezeu. Atâția dintre ei se duceau să se închine la Locurile Sfinte, de unde se întorceau cu numele de Hagi, aninat la numele obișnuit al lor. Apoi cei ce se duceau după treburile negustorești la Lipsca (Leipzig), de unde avem în București numele de strada Lipscanilor, nu se puteau lipsi de Sfintele Slujbe ale Bisericii. De aceea și-au întemeiat acolo biserică ortodoxă, la care au fost slujitori bărbați însemnați ai Bisericii noastre, ajunși mai târziu epicopi și mitropoliți (Episcopul Ghenadie de la Argeș, Mitropolitul Partenie de la Iași).

Din lumea acestor negustori iubitori de Dumnezeu, unul a fost răposatul Iorgu Dumitrescu din Răcari, Dâmbovița. Negustor numai într-un sat, și totuși numele lui trebuie pomenit cu cinste pe ogorul lucrului creștinesc. În adevăr, după îndemnul răposatului Episcop Nifon de la Galați, Iorgu Dumitrescu a tipărit cărți prețioase de învățătură creștinească. Numai Viețile Sfinților le-a tipărit în 12 volume mari. Afară de acestea însă, el a mai tipărit multe alte scrieri, toate pline de miez și de mare folos pentru sufletele oamenilor.

Ele au și răspuns unei mari nevoi, pentru care s-au și desfăcut iute, iar acum nici nu se mai găsesc. Este nevoie să se ridice altul care să facă ce a făcut el.

Iată că s-a ridicat altul, tot din lumea negustorilor. Este vorba de dl. Toma N. Dinischiotu, negustor de coloniale din București. Având aceeași inimă creștinească, în felul vechilor negustori, s-a destăinuit către mine că ar vrea să tipărească una din scrierile tipărite de răposatul Iorgu Dumitrescu. Este vorba chiar de cartea aceasta, care poartă numele de Mângâietorul celor întristați, bolnavi și bătrâni. Ea a mai fost tipărită odată, întâia oară de Arhimandritul Dionisie, ajuns apoi episcop al Buzăului. A doua oară a fost tipărită de Iorgu Dumitrescu, iar acum, a treia oară, Dumnezeu a dat bună îmboldire în inima d-lui Toma Dinischiotu, ca să ia pe seama sa o nouă tipărire, întrucât cea veche nu se mai găsește.

Eu am lăudat gândul cel bun al d-lui Dinischiotu și i-am urat să-i meargă numele încărcat de binecuvântări, așa cum a fost al lui Iorgu Dumitrescu. El este pomenit cu drag până în ziua de azi. Lumea nu l-a uitat și folosește bucuroasă tipăriturile sale.

Ce frumoasă faptă să lași urmă plăcută între ai tăi !

Tipăriturile acestea însă folosesc cu atât mai mult cu cât sunt lucrate cu îngrijire, așa ca ochiul să prindă slova ușor și să nu se poticnească în felurite greșeli. Având în vedere aceasta, eu m-am arătat gata către dl. Dinischiotu, de a lua asupra mea toată osteneala privegherii tipăritului și a nu lăsa să se strecoare greșeli.

În felul acesta, vom fi amândoi părtași la această lucrare și ne va fi la amândoi de mângâiere, când vom auzi că această carte a găsit aceeași bună primire, ca și celelalte două tipăriri ale ei de mai înainte.

Eu mulțumesc d-lui Dinischiotu că m-a primit părtaș la un asemenea cinstit lucru creștinesc și-i doresc să-i meargă numele în lume plin de laude și binecuvântări, ca și al lui Iorgu Dumitrescu, iar de la Dumnezeu să capete toate răsplătirile pentru inima sa creștinească, atât în lumea trecătoare de acum, cât și în cea a veșniciei. Cititorii să-i pomenească numele cu cinste și cu rugare către Cel de Sus, ca să-l încarce de toate ocrotirile și binecuvântările. În felul acesta, vor răsplăti și ei jertfa și bunătatea care li s-a făcut.

Dea Dumnezeu să se mai ridice asemenea jertfitori, care să pună la îndemâna fraților roadele bunelor semănături duhovnicești.

Arhimandritul I. SCRIBAN

București, 2 Martie 1942

 

PREFAȚĂ

la ediția din 1915 d.H.

______

Piosul creștin ortodox și bunul român, dl. Iorgu Dumitrescu, din comuna Răcari, județul Dîmbovița, în dorința ce are de a da creștinilor, din când în când, merinde sufletească, m-a rugat să indic o nouă carte folositoare de suflet, spre a o tipări. Într-una din ședințele Sfântului Sinod, vorbind despre aceasta cu Economul Ovidiu Mușceleanu, directorul cancelariei Sfântului Sinod, Sf. Sa mi-a pus la dispoziție o sumă de cărți folositoare, pe care ca și albina cea harnică le-a adunat din ograda duhovnicească. Din mulțimea de cărți religioase morale ale acestui distins preot, harnic profesor și abil cancelarist bisericesc, am ales deocamdată zece volume, care se vor tipări rând pe rând, fiind de mare folos sufletesc. Una din aceste cărți este și cea de față, intitulată : "Mângâietorul celor întristați, bolnavi și bătrâni". Ea este ieșită din pana măiastră a Arhimandritului Dionisie, fost Episcop al Buzăului, cunoscut sub numele de Dionisie Romano; și pe care tipărind-o în anul 1850, sub domnia domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei, a dedicat-o Excelenței Sale Domnului Ioan Bibescu, Ministrul Cultelor și al Instrucției publice.

Cartea aceasta este destinată bolnavilor din spitale și celor închiși prin temnițe, cum și tuturor creștinilor necăjiți și amărîți de felurite nenorociri, ce întâmpinăm la tot pasul în această viață, plină de necazuri și nevoi.

Citiți-o cu luare aminte, că multe lacrimi vă va șterge și mari dureri vă va alina.

GALAȚI - 10 Iulie 1915

† NIFON

 Episcopul Dunării de Jos

 

NOTA

la ediția din 2005 d.H.

______

Pentru ediția online de față, nevrednicul Antonie mulțumește tuturor celor care, cu generozitate, l-au ajutat.

Toate subtitlurile au fost introduse pentru o mai lesnicioasă orientare a cititorului în căutarea unei anumite teme specifice.

Text revăzut, corectat și actualizat după ediția 1942, tipărită la Tipografia "CĂRȚILOR BISERICEȘTI", București. S-a urmărit redarea conținutului în limba și stilul vremii noastre, însă, în același timp, s-a încercat păstrarea fidelității și respectului față de textul original.

A.

 

ÎNAINTE CUVÂNTARE

_________

CĂTRE CITITOR

Tu suferi? Ai inima apăsată de întristare? Ai pierdut starea, vreo poziție însemnată, o ființă iubită ți-a murit, sau abia ai pâinea de toate zilele și trebuie să lucrezi necontenit, ca să-ți hrănești o familie săracă? Sau ești de lungă vreme culcat pe patul durerii, slăbiciunile tale se adaugă în fiecare zi, și suferințele tale sunt mai mari decât poate să-și închipuiască cineva?

Nenorocitule, cât ești vrednic de plâns! Cât trebuie să compătimească sufletele simțitoare la nenorocirile și suferințele tale! Cât de mult toți cei ce te cunosc urmează să se întrecă a-ți da ajutor și mângâiere!

Dar nu! oamenii fug de tine. Astfel cei ce se ziceau prietenii tăi în timpul fericirii, astăzi te-au părăsit. Aceia care puteau să te sprijine în nenorociri, să-ți dea o doctorie pentru relele ce te apasă, nici nu se uită la tine.

Om întristat și nenorocit! Ce ai de gând să faci? Să suferi nenorocirile tale cu curaj, precum au suferit sfinții? Sau, ca atâția ticăloși, să blestemi cerul în suferințele tale, să cârtești împotriva lui Dumnezeu ori să te arunci în deznădejde?

Ce! pentru că nu mai ai bogății pieritoare, vrei să pierzi și pe cele veșnice? Fiindcă lucrezi cu sudoarea feței tale, vei refuza a primi plata ostenelilor tale? Pentru că trupul tău este bolnav și acoperit de răni, vrei să-ți omori sufletul tău? Fiindcă oamenii te-au părăsit, tu vrei să părăsești pe Dumnezeul tău?!!!

Ah! să nu fie aceasta! Fie-ți religia azilul, crucea apărătoare, iar Iisus mântuitorul Tău!

Întoarce-ți ochii către Bethleem, înalță-i la locul Căpățânii (Golgotha), ațintește-i către cer, pleacă-ți urechea la binecuvântările ce Domnul dă săracilor și celor ce suferă. Ascultă aceste dulci cuvinte ce El ne adresează : "Veniți către mine toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni pre voi". Iar mergând după Dânsul, ce vezi? pe Fiul lui Dumnezeu, pe cel mai mare făcător de bine al omenirii, pe cel fără de păcat purtându-și crucea și, întristat până la moarte, îl auzi pe El zicând: "Luați jugul Meu peste voi și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletelor voastre". Creștine, iată modelul tău, urmează-i Lui!...

Fericitul Augustin, într-una din mărturisirile sale, zice către Dumnezeu: "Care nădejde ne-ar mai rămâne în durerile noastre, Dumnezeule, dacă nu am plânge înaintea Ta?". (Augustin, Cartea IV, Cap. 5)

Suferințele morale sunt mai anevoie de vindecat decât cele trupești. Și dacă în bolile trupești căutăm a ne încredința celor mai iscusiți doctori, câtă trebuie să fie luarea noastră aminte, vrând a afla mijloace de ușurare, când sufletul nostru este apăsat de suferințe și dureri! Și unde putem alerga cu mai multă încredere decât la Dumnezeu? Aruncă-te dar în brațele Sale, varsă înaintea Lui lacrimile și rugăciunile tale, și fii încredințat că se va zice și pentru tine aceea ce un Sf. Episcop a zis maicii fericitului Augustin: "Mângâie-te, că fiul atâtor lacrimi nu va pieri!"

Spre a turna pe rănile tale balsamul mântuitor al încrederii în Dumnezeu și al nădejdii, a ușura durerea ce te apasă și a-ți povățui gândirea la priviri mai înalte decât suferințele tale, nu poate nimenea tăgădui că, în asemenea împrejurări, sfaturile și mângâierile unei persoane cu învățătură și viață cinstită fac nu puțin ajutor. Dar în lipsa acestora, o carte morală și mângâietoare este de cel mai mare folos, pentru că de multe ori aflăm din cărți ceea ce oamenii n-ar putea ori ceea ce n-ar îndrăzni să ne spună.

Spre acest scop, pun înaintea ta, cititorule, aceste gânduri, hotărâte pentru mângâierea celor întristați, bolnavi și bătrâni. Fie ca, în mijlocul suferințelor și durerilor ce te împresoară, să te poată mângâia și ușura cât de puțin. Atunci ținta mea va fi ajunsă, dorința împlinită și suferințele mele mai puțin apăsătoare, putând ajuta să ușurez cu ceva pe ale altora.

Arhimandritul Dionisie

[image]